O nás

Představení centra

Představení centra

Představení centra Překladatelské a tlumočnické centrum EUFRAT (PTCE) vzniklo v roce 2009 v rámci restrukturalizace Jazykové školy EUFRAT. V roce 2012 se pak Překladatelské a tlumočnické centrum EUFRAT stalo jedno u z produktových divizí nově etablované EUFRAT Group, s. r. o., která nyní zastřešuje veškeré aktivity značky EUFRAT.PTCE se nyní stará o veškerou administrativu, metodiku, organizaci a logistiku související s poskytováním překladatelských a tlumočnických služeb jak pro korporátní klientelu, tak pro zákazníky z řad veřejnosti. Kromě základního portfolia překladatelských a tlumočnických služeb poskytujeme také další textové a hlasové služby, jako jsou různé typy a úrovně korektur, přepisy audio/videonahrávek, titulkování audia a videa, nahrávání zvukových záznamů a dabing; dále nejrůznější doplňkové služby od doručení překladů do místa určení až po grafické a typografické služby. Naše nabídka je postavena tak, aby služby PTCE byly profesionální, kvalitní, a aby jejich ceny byly průsečíkem požadavků a možností našich zákazníků na straně jedné a kvality a komplexnosti našich služeb na straně druhé. S jistou nadsázkou, avšak vcelku výstižně vystihuje podstatu překladatelských a tlumočnických služeb následující graf: Jinými slovy: Rychlý a levný překlad nebude kvalitní. Levný a kvalitní překlad nebude rychlý. Kvalitní a rychlý překlad nebude levný.
Zobrazit>
Zákaznická péče

Zákaznická péče

Každá zakázka se po přijetí stává zákonem Naši stálí klienti i náhodní zákazníci z ulice vědí, že každé zakázce věnujeme maximální pečlivost od rozboru výchozího textu přes nacenění poptávky až po předání hotového překladu do rukou zadavatele. Naším největším přínosem pro každého klienta je náš um, naše schopnosti, naše nasazení a naše srdce, které dáváme do každé zakázky cele bez ohledu na její objem. Nepatříme mezi agentury, které se chlubí tím, že neobtěžují klienta dotazy Překladatel, který se klienta neptá, je buď geniální renesanční osobnost, nebo překladatelský nádeník. Počet zástupců první skupiny se limitně blíží nule, těmi druhými by se dala přehradit Vltava. Buďte připraveni, že se budeme ptát, protože chceme odvést kvalitní práci. Odmítnutí není selhání Jestliže něco neumíme, nepouštíme se do toho. Nechválíme se, že jsme schopni zajistit překlady z a do desítek či stovek jazyků – ne proto, že bychom to neuměli, ale proto, že to považujeme za zbytečné tříštění sil a domníváme se, že méně znamená někdy více (ve smyslu kvalitněji).
Zobrazit>
Naše desatero

Naše desatero

Naši překladatelé umějí nejen svůj jazyk, ale umějí také česky. Naši tlumočníci umějí mluvit, ale také mlčet. Naši překladatelé umějí mnohé, ale pokud něco neumějí, nepouštějí se do toho. Naši překladatelé vědí, že pro dobrou odměnu musejí odevzdat dobrou práci. Ačkoli jsme sesterskou divizí jazykové školy, nenutíme učitele překládat a překladatele učit. Děláme mnohé věci, které nejsou na první pohled vidět, přesto však mají významný vliv na kvalitu odevzdané práce. Netvrdíme, že přeložíme komukoli cokoli. Nejsme továrna na překlady, kvalita má u nás přednost před kvantitou. Žádné zálohy – nejsme stavební firma. Platíte jen to, co už jsme pro vás udělali. Prázdniny – neprázdniny, víkend – nevíkend. Pracujeme tehdy, když potřebujete, abychom pracovali. Nepřekládáme slova. Překládáme myšlenky.
Zobrazit>
Náš tým

Náš tým

PTCE Key Account Manager KAM divize PTCE zodpovídá za základní filozofii a koncepci centra, jeho marketing a corporate identity. Dále má na starosti administrativu a logistiku některých významných zakázek, z nichž některé také přímo zpracovává jako project manager. V jeho kompetenci je též recruitment nových spolupracovníků a dodavatelů překladatelských a tlumočnických služeb a s tím související správa databáze spolupracovníků PTCE. V neposlední řadě je interním arbitrem pro otázky Etického kodexu PTCE. PTCE Sales & Marketing Manager SMM divize PTCE zodpovídá za administrativu zakázek a jejich logistiku, což znamená, že přijímá poptávky, zpracovává cenové nabídky, zadává zakázky ke zpracování dodavatelům, hotové zakázky předává zákazníkům a vůbec se stará o jednotlivé zakázky od okamžiku prvotní poptávky až po jejich účetní uzavření. Jeho další odpovědností je péče o korporátní zákazníky. Překladatelé a tlumočníci Tým překladatelů, tlumočníků (včetně soudních), korektorů, rodilých mluvčích a dalších spolupracovníků PTCE představuje společenství čítající v současné době několik desítek kvalifikovaných profesionálů, prověřených stovkami přeložených normostran či desítkami odtlumočených hodin. Zakázky našich klientů umisťujeme přednostně u našich stálých/smluvních spolupracovníků; spolupracovníky příležitostné angažujeme v případě, že pro danou zakázku nemáme volnou kapacitu mezi našimi stálými spolupracovníky, případně se jedná o zakázku takového rozsahu, na který kapacita všech našich stálých spolupracovníků v daném jazyce nepostačuje. Specifickou kategorií mezi našimi spolupracovníky v oblasti překladů a tlumočení jsou tzv. soudní tlumočníci (jsou to vesměs tlumočníci i překladatelé zároveň, nicméně dosud platný zákon č. 36/1967 Sb. o znalcích a tlumočnících operuje pouze s pojmem tlumočník, pod kterým rozumí obě profese). Soudní tlumočník je osoba jmenovaná ministrem spravedlnosti, případně předsedou krajského soudu; tímto jmenováním získává postavení soudního znalce a může provádět překlady se soudním ověřením, tlumočit pro soudy, Policii ČR atd., případně vystupovat jako soudní znalec v oblasti daného jazyka. Spolupracovníci v oblasti textových a hlasových služeb a další spolupracovníci Mezi další spolupracovníky PTCE patří kvalifikovaní korektoři češtiny a také rodilí mluvčí cizích jazyků, které angažujeme pro korektury překladů, pořizování audiozáznamů, voice-overů či dabingu videozáznamů. V neposlední řadě do portfolia spolupracovníků PTCE patří i pracovníci grafického oddělení EUFRAT Group, kteří poskytují grafické služby jak jednotlivým divizím EUFRAT Group, tak i jejich klientům.
Zobrazit>
Co umíme nejlépe

Co umíme nejlépe

Co umíme nejlépe Naší silnou stránkou jsou překlady rozsáhlých odborných textů, mnohdy v rozsahu celých publikací, a to jak z oblasti technických oborů, tak i z oblasti medicíny, humanitních věd (politologie, historie, výtvarné umění) – více informací o významných realizacích v těchto oborech naleznete zde Jsme samozřejmě schopni uspokojit i zákazníky z řad široké veřejnosti, poptávající soudně ověřené překlady osobních dokumentů, výpisů z různých registrů, kvalifikačních dokladů apod. zejména z oblasti humanitních věd (politologie, historie, výtvarné umění); z této oblasti máme na svém kontě několik významných překladů pro časopis Politics in Central Europe, vydávaný původně Filozofickou fakultou ZČU v Plzni, nyní Metropolitní Univerzitou Praha, překlady odborných publikací Komunismus, levicová kultura a česká politika 1890–1938 (Lexington Books, USA), Etika a mezinárodní politika (Peter Lang Verlag, SRN), Československo a Česká republika ve světové politice (Lexingtn Books, USA), Tíha volby (Peter Lang Verlag, SRN), lokalizace katalogů a dalších textů k výstavám Západočeské galerie v Plzni a další významné počiny, s nimiž se můžete blíže seznámit v sekcích RERERENCE a VÝZNAMNÉ REALIZACE. Od května 2010 překládáme každodenní komentáře The Final Word na aktuální politická témata České republiky, viděná očima „Američana v Praze“ Erika Besta. Mezi naše další významné aktivity patří lokalizace webů firem a institucí (např. Lékařská fakulta UK Plzeň, Kontron ECT design, Hotel IBIS Plzeň, Hotel Gondola Plzeň, Pivovarský dvůr Plzeň, Rozhodčí soud při IAL SE aj.). V neposlední řadě jsme připraveni zajistit kvalitní překlady úředních dokumentů a navíc i poskytnout konzultace a rady související s problematikou uznávání dokumentů cizích států v ČR a naopak.
Zobrazit>
Tlumočení a překlady
LTweb