Ceník

Cenovou nabídku pro Vás zpracujeme na základě vaší předběžné poptávky (telefonické, mailové, podané při osobní návštěvě našeho centra).

Dodací a platební podmínky se řídí Všeobecnými obchodními podmínkami PTCE.

Vzájemné vztahy odběratele, dodavatele a jeho subdodavatelů jsou dále upraveny Etickým kodexem PTCE.

 

Překlady

Základní kalkulační jednotkou pro překlady je 1 normostrana (NS), definovaná jako 1800 typografických znaků včetně mezer. Více informací o normostraně viz zde a zde.

Cena vlastního překladu se dopředu uvádí jako tzv. kvalifikovaný odhad, který vychází z objemu textu ve výchozím jazyce. Kvalifikovaný odhad zohledňuje zákonitosti převodu textu mezi daným výchozím a cílovým jazykem. Konečný objem textu v cílovém jazyce (a tím i cena za překlad) se může lišit v rozmezí 20 % od kvalifikovaného odhadu, na což zákazníky také upozorňujeme. V případě, že v průběhu práce zjistíme, že odchylka bude větší, obratem zákazníka informujeme a dojednáváme s ním další postup. Konečná kalkulace se provádí s přesností na 0,1 normostrany.

U některých specifických typů překladů, jako jsou překlady poezie a písňových textů, je kalkulační jednotkou řádek textu (RT) = tiskový řádek textu v cílovém textu, odpovídající obdobnému útvaru ve výchozím textu (verš) nebo řádku titulku.

Základ ceny

Základ kalkulované částky tvoří násobek jednotkové ceny (ceny za kalkulační jednotku) a objemu cílového textu vyjádřeného v kalkulačních jednotkách, tedy normostranách.

Další (fakultativní) položky ceny:

 • pořízení notářské kopie originálu (u soudních překladů)
 • korektura rodilým mluvčím
 • spěšný/expresní překlad
 • příplatek za nestandardní formát výchozího dokumentu
 • dodání překladu některým z nestandardních způsobů (zásilkovou službou, dovoz do místa určení),
 • záznamové médium (CD/DVD-R)
 • atd.

Naše ceny za překlady z cizího jazyka do češtiny a z češtiny do cizího jazyka jsou stejné. Snažíme se, aby překladatel byl pokud možno rodilým mluvčím cílového jazyka („do češtiny Čech, do angličtiny Angličan“). Kvalifikovaný překladatel musí ovládat svou mateřštinu stejně dobře jako cizí jazyk a není tudíž zásadní rozdíl ve směru překladu.

 

Tlumočení

Základ ceny

Cena tlumočnických služeb se odvíjí od jednotkové ceny (k dispozici při zpracování konkrétní poptávky – viz výše) za kalkulační jednotku. Minimální kalkulační jednotkou je 1 tlumočící půlden (TP), tedy doba strávená tlumočníkem v místě (místech) výkonu nepřesahující 4 h včetně přestávek, přesunů a prostojů; u některých typů tlumočení, zejména při výkonech v zahraničí, je minimální kalkulační jednotkou 1 tlumočící den (= 2 TP). V případech, kdy výkon nepřesáhne 2 hodiny, redukuje se základní kalkulační jednotka (1 TP) o 50 %. Kalkulace nad 1 TP (případně nad 1 tlumočící den u výkonů v zahraničí) se provádí v hodinových sazbách odvozených ze sazby za 1 TP příslušného typu tlumočení.

Další (fakultativní) položky ceny:

 • pronájem tlumočnické techniky
 • doprava tlumočníka do místa výkonu
 • ubytování a stravování tlumočníka (v případě vícedenních akcí)
 • atd.

 

Textové služby

Základ ceny

Základní kalkulační jednotkou pro překlady je 1 normostrana (NS), definovaná jako 1800 typografických znaků včetně mezer. Některé textové služby (zejména kombinované jako např. redakční práce) se kalkulují v hodinové sazbě.
 
Kalkulační jednotkou u transkriptů AV záznamů je záznamová minuta (ZM). Pro představu, jaké množství psaného textu vzniká přepisem zvukové stopy.
 
Kalkulační jednotkou u titulkování audia/videa je řádek textu (RT) = tiskový řádek textu v cílovém dokumentu, odpovídající jednomu řádku titulku, zobrazeném v cílovém souboru v definovaném čase.

Další (fakultativní) položky ceny:

 • příplatek za sníženou zvukovou kvalitu AV záznamu

 

Hlasové služby

Základ ceny

Základní kalkulační jednotkou pro hlasové služby je 1 hodina výkonu (HV) = každá započatá hodina práce na realizaci dané položky / hodina strávená v nahrávacím studiu. První hodina se vždy kalkuluje jako celá, následující pak po půlhodinách. V případech, kdy se nahrávají texty přeložené třetí stranou, tedy nikoli Překladatelským a tlumočnickým centrem EUFRAT, je neoddělitelnou součástí zakázky korektura textu rodilým mluvčím (nejčastěji přímo osobou, která bude text namlouvat).

Další (fakultativní) položky ceny:

 • pronájem nahrávacího studia
 • práce zvukového technika
 • zpracování nahrávky (editace, konverze atd.)
 • atd.
Tlumočení a překlady
LTweb