Překlady s korekturou rodilým mluvčím

Jako doplňkovou službu ke všem typům překladů do cizího jazyka (kromě překladů informativních) nabízíme korekturu kvalifikovaným rodilým mluvčím (kvalifikací v tomto případě rozumíme vysokoškolské pedagogické vzdělání nebo certifikát opravňující k výuce dotyčného jazyka v zahraničí). Stejně jako naši spolupracující překladatelé, i korektoři jsou vázáni slibem mlčenlivosti o informacích, se kterými se při práci na textech setkávají.

 

Korektury rodilým mluvčím: proč a kdy?

Jazykové korektury textů rodilým mluvčím se zcela jistě vyplatí tam, kde cílovou skupinou, která se s překladem dostane do kontaktu, jsou rovněž rodilí mluvčí daného jazyka. Připravujete-li text v angličtině, který je namířen cíleně např. do Jihovýchodní Asie nebo subsaharské Afriky, jazyková korektura rodilým mluvčím angličtiny může být diskutabilní investicí. Zrovna tak si asi nedáte zkontrolovat rodilým Angličanem překlad, jímž chcete oslovit potenciální zákazníky z USA.

Vždy je tedy třeba zvážit, zda se přidaná hodnota korektury rodilým mluvčím vrátí, ale věřte, že třeba texty určené ‘do celého světa’, jako jsou webové stránky, informační a propagační materiály, manuály, tiskové zprávy, výroční zprávy a firemní časopisy ve společnostech, jejichž management či významný podíl pracovní síly jsou rodilí mluvčí daného jazyka, si korekturu zaslouží. Rodilý mluvčí zná nejen dokonale jazyk v jeho idiomatické vrstvě (kvalifikované použití idiomů dokáže významně pozvednout úroveň sice korektního, ale k uzoufání nudného textu), ale zná i kulturní a etická specifika a dokáže text zbavit problematických výrazů či postupů, s nimiž byste mohli u rodilých mluvčí narazit (napíšete třeba, že někdo někomu „ukázal paty“ ve smyslu „utekl“, aniž byste si byli vědomi toho, že u některých národů Středního a Dálného Východu to znamená urážku nejhrubšího kalibru – více si této problematiky mj. všímá i příručka Překlady a jak na to).

 

Korektura vs. konsolidace

Korekturu lze sloučit, nikoli však zaměňovat s tzv. konsolidací textu, kdy na částech rozsáhlejšího překladu pracovalo několik překladatelů současně a před předáním hotového díla je třeba provést sjednocení terminologie, použitých konstrukcí a všeho ostatního tak, aby finální text působil kompaktním, jednolitým, tedy konsolidovaným dojmem. Tuto konsolidaci ovšem může, na základě poptávky, provést rodilý mluvčí a zároveň s touto konsolidací provést i jazykovou korekturu.

Pečlivými korekturami by měly projít zejména texty určené k publikování, jak už bylo řečeno výše, a dvojnásob to platí pro překlady odborných publikací, které mají vyjít v některém ze zahraničních nakladatelství.

Kromě jazykových korektur nabízíme též kompletní redakční ošetření textu jak v češtině, tak i v cizích jazycích, od jednoduché typografické korektury až po předtiskovou přípravu (a schválení do tisku, tzv. imprimatur).
 

Poptat překlad s korekturou rodilým mluvčím >>>
 
Tlumočení a překlady
LTweb