Překlady

Běžné překlady

Běžné překlady

Běžné překlady Co to je? Jak běžný překlad zadat? Ukázky běžných překladů Co to je? Jako běžný překlad se označuje věcně, jazykově a formátově správný překlad pro jakékoli komerční či nekomerční použití, který však není zhotoven soudním tlumočníkem a postrádá tedy náležitosti překladu soudním tlumočníkem ověřeného. To však neznamená, že by běžný překlad byl méně náročný, než překlad ověřený soudním tlumočníkem – může zahrnovat širokou škálu typů textů, od osobní korespondence až po vysoce odborné texty. Od informativního překladu se běžný překlad liší tím, že se originálu ve výchozím jazyce přibližuje i svou vizuální podobou, tj. formátováním, layoutem a (je-li to účelné či je-li to vyžadováno zadavatelem) také typem písma, do překladu jsou vkládány grafické prvky (obrázky, grafy, tabulky atd.), pokud byly součástí originálu atd. Cena běžného překladu se odvíjí od povahy textu a jazyka, jímž je napsán, od obecného až po vysoce odborný. Jak běžný překlad zadat? Běžné (tedy soudně neověřené) překlady mají podobně jako překlady informativní tu výhodu, že se dají v celém procesu od zadání až po konečné vyúčtování ‘ošetřit’ elektronickou cestou; s trochou nadsázky lze říci, že se překladatel (zhotovitel) a zákazník vůbec nemusejí osobně setkat a celá transakce proběhne na ‘virtuální’ úrovni. O formátech a dalších technických náležitostech zadávání platí ovšem také všeobecné informace, uvedené v sekci FAQ & INFO. Poptat běžný překlad >>> Ukázky běžných překladů Originál Překlad Originál Překlad
Zobrazit>
Překlady odborných textů a publikací

Překlady odborných textů a publikací

Překlady odborných publikací Specifika překladu odborných publikací Překládané obory Ukázky překladů odborných publikací O překladech celých odborných či populárně vědeckých publikací (non-fiction) platí do velké míry totéž, co je popsáno v sekci PŘEKLADY PRÓZY. Specifika překladu odborných publikací K tomu přistupuje navíc požadavek na dobrou orientaci překladatele v oboru, jemuž překládaný text náleží, a v neposlední řadě také to, že zde více než v případě jiných typů překladů vstupuje do hry velmi úzká a častá spolupráce překladatele buď přímo s autorem výchozího textu (je-li to možné), nebo se zadavatelem překladu; pokud zadavatel sám není odborníkem v dané oblasti, je pak na vzájemné dohodě mezi ním a překladatelským centrem, zda je ochoten zaangažovat (a samozřejmě také zaplatit) odborného konzultanta, který text v cílovém jazyce posoudí nikoli z hlediska jazykové, ale věcné správnosti. Překládané obory Pokud jde o naši standardní nabídku tohoto typu překladů, zaměřujeme se zejména na práce z oblasti společenských věd, historie, politologie, mezinárodních vztahů, sociologie, ekonomie, dějin a teorie umění apod. V případě konkrétní poptávky na překlad textu z jiného oboru jsme však (při naplnění výše uvedených podmínek) připraveni takovou zakázku logisticky a organizačně zajistit tak, aby na jejím konci byla novotou vonící kniha, jejíž desky mezi sebou svírají překlad pečlivě zpracovaný naším překladatelským centrem. Tento typ překladů standardně nabízíme obousměrně pro anglický jazyk; v případě poptávky překladu do/z jiného jazyka postupujeme v závislosti na konkrétním případu. Výběr z našich dosavadních realizací v oblasti překladů odborné literatury je uveden v sekci VÝZNAMNÉ REALIZACE; z referencí na tuto službu, která je naší ‘vlajkovou lodí’, vybíráme vyjádření doc. PhDr. Ladislava Cabady, Ph.D., autora a spoluautora několika námi přeložených publikací z oboru politologie a mezinárodních vztahů. Poptat překlad odborné publikace >>> Ukázky překladů odborných publikací Originál Ladislav Cabada: Komunismus, levicová kultura a česká politika 1890–1938 Překlad Intellectuals and the Communist Idea; Lexington Books, USA Originál ed. Petr Domanický, Petr Jindra: Loos – Plzeň – Souvislosti Překlad Loos – Pilsen – Connections; Západočeská galerie v Plzni Originál Šárka Waisová, Ladislav Cabada: Etika a mezinárodní politika Překlad Ethics in Foreign Policy; Peter Lang Verlag, SRN
Zobrazit>
Překlady s ověřením soudním tlumočníkem

Překlady s ověřením soudním tlumočníkem

Překlady s ověřením soudním tlumočníkem Co to je? Kdy se vyžadují? Co k tomu potřebujete? Jak dodat podklady? Jaké jsou ceny a dodací lhůty? Ukázky ověřených překladů Co to je? Překlad ověřený soudním tlumočníkem (někdy též soudní/úřední/oficiální překlad nebo překlad s razítkem) je velmi specifický, avšak zároveň velmi častý a žádaný druh překladu. V zásadě se může jednat o jakýkoli běžný překlad, který je z nějakého důvodu třeba opatřit doložkou soudního tlumočníka. Vyhotovuje a odevzdává se vždy v listinné formě, kde listy překladu se pevně (pomocí trikolorového motouzu a pečeťových přelepek) svazují s originálem (případně jeho ověřenou kopií). K tomu se navíc připojuje tlumočnická doložka s razítkem a podpisem tlumočníka, která se vystavuje v cílovém jazyce (tj. jazyce, do kterého se překládá) a slouží jako doklad toho, že text v cílovém jazyce odpovídá svým významem, stylem, věcnou správností a použitým rejstříkem slovní zásoby textu v jazyce výchozím. Kdy se vyžadují? Pokud potřebujete např. na úřadě státní správy nebo samosprávy předložit dokument (např. rodný nebo oddací list, diplom, nejrůznější certifikáty, plné moci atd.), který je sepsán v jiném než českém jazyce, budete si před tím muset pořídit jeho soudně ověřený překlad. Totéž platí v případě, že podobný český dokument hodláte předložit na nějakém úřadě v zahraničí. Ověřené překlady se týkají dále např. právnických listin (smluv, závětí, žalob a dalších podání) a v případě, že se písemnosti v cizím jazyce mají stát např. důkazním materiálem při soudním jednání, se ověřený překlad může vyžadovat prakticky u čehokoli. Technicky vzato, ověřený překlad lze zhotovit prakticky z jakéhokoli výchozího textu – v poslední době se například rozmohla do jisté míry (alespoň z hlediska poskytovatelů překladatelských služeb) málo pochopitelná praxe, kdy jsou některými vysokými školami (fakultami) vyžadovány ověřené překlady resumé bakalářských, diplomových či jiných závěrečných prací. Pozor! Český právní řád neumožňuje z některých typů dokumentů zhotovit notářskou kopii, takže soudně ověřený překlad prosté kopie takového dokumentu doporučujeme doprovodit čestným prohlášením o její autenticitě. O jaké typy dokumentů se jedná, se dozvíte zde. Co k tomu potřebujete? Ke zhotovení soudně ověřeného překladu od vás budeme potřebovat originál dokumentu, který chcete přeložit, nebo jeho úředně ověřenou kopii. Ta je vhodná zejména v případě, že se jedná o dokument, který by se spojením s překladem znehodnotil nebo ho budete potřebovat ještě i pro další použití, např. rodný list, univerzitní diplom apod. O tom, kdo kromě notářů může ověřenou kopii zhotovit, si přečtěte zde. V některých případech bude potřeba také apostily. Ověření apostilou je možné získat a použít v zemích, které jsou členskými státy Haagské konvence ze dne 5. 10. 1961 . Pro uznání úředních listin v nečlenských státech je někdy třeba podstoupit proces tzv. superlegalizace (vyššího ověření). Nelze říci, že úřad v zahraničí apostilu vždy striktně vyžaduje, ale vždy se vyplatí předem si ověřit, zda pro dotyčný dokument apostilu nebudete potřebovat. Apostily vydává příslušný úřad v zemi, kde byl dokument vystaven; v České republice je to referát legalizace konzulárního odboru Ministerstva zahraničních věcí ČR. Jak dodat podklady? Protože soudně ověřený překlad se vždy předává v listinné formě, není možné celou zakázku vyřídit prostřednictvím e-mailu, jako je tomu v případě překladů běžných. Listiny lze doručit osobně, kurýrní službou, doporučenou poštou. V každém případě doporučujeme neposílat originály, ale pouze ověřené kopie – za případnou ztrátu v průběhu přepravy neneseme odpovědnost. Jaké jsou ceny a dodací lhůty? Předání soudně ověřeného překladu lze urychlit, máte-li možnost dokument naskenovat (optimálně ve formátu PDF, případně JPEG nebo jiný grafický formát) a poslat s předstihem prostřednictvím e-mailu; originál nebo ověřenou kopii pak fyzicky doručíte dodatečně. Pokud jde o dobu dodání překladu, soudně ověřený překlad se překládá obdobně jako překlad běžný; nicméně je třeba počítat s tím, že překladatel jej musí několikanásobně kontrolovat, neboť za jeho obsah ze zákona osobně odpovídá; také vzhledem k tomu, že logistika zadávání a předávání překladů v listinné podobě je časově náročnější, obvyklou dodací lhůtou soudně ověřeného překladu je při rozsahu do 5 normostran 5 pracovních dní. Také cena je u ověřených překladů adekvátní vyšší náročnosti zpracování. Poptat překlad s ověřením soudním tlumočníkem >>> Ukázky ověřených překladů Originál Překlad Originál (pokrač.) Překlad (pokrač.) Originál Překlad Ukázka překladu apostily (vydané v USA) Originál Překlad
Zobrazit>
Překlady s korekturou rodilým mluvčím

Překlady s korekturou rodilým mluvčím

Překlady s korekturou rodilým mluvčím Korektury rodilým mluvčím: proč a kdy? Korektura vs. konsolidace Ukázky korektur rodilým mluvčím Jako doplňkovou službu ke všem typům překladů do cizího jazyka (kromě překladů informativních) nabízíme korekturu kvalifikovaným rodilým mluvčím (kvalifikací v tomto případě rozumíme vysokoškolské pedagogické vzdělání nebo certifikát opravňující k výuce dotyčného jazyka v zahraničí). Stejně jako naši spolupracující překladatelé, i korektoři jsou vázáni slibem mlčenlivosti o informacích, se kterými se při práci na textech setkávají. Korektury rodilým mluvčím: proč a kdy? Jazykové korektury textů rodilým mluvčím se zcela jistě vyplatí tam, kde cílovou skupinou, která se s překladem dostane do kontaktu, jsou rovněž rodilí mluvčí daného jazyka. Připravujete-li text v angličtině, který je namířen cíleně např. do Jihovýchodní Asie nebo subsaharské Afriky, jazyková korektura rodilým mluvčím angličtiny může být diskutabilní investicí. Zrovna tak si asi nedáte zkontrolovat rodilým Angličanem překlad, jímž chcete oslovit potenciální zákazníky z USA. Vždy je tedy třeba zvážit, zda se přidaná hodnota korektury rodilým mluvčím vrátí, ale věřte, že třeba texty určené ‘do celého světa’, jako jsou webové stránky, informační a propagační materiály, manuály, tiskové zprávy, výroční zprávy a firemní časopisy ve společnostech, jejichž management či významný podíl pracovní síly jsou rodilí mluvčí daného jazyka, si korekturu zaslouží. Rodilý mluvčí zná nejen dokonale jazyk v jeho idiomatické vrstvě (kvalifikované použití idiomů dokáže významně pozvednout úroveň sice korektního, ale k uzoufání nudného textu), ale zná i kulturní a etická specifika a dokáže text zbavit problematických výrazů či postupů, s nimiž byste mohli u rodilých mluvčí narazit (napíšete třeba, že někdo někomu „ukázal paty“ ve smyslu „utekl“, aniž byste si byli vědomi toho, že u některých národů Středního a Dálného Východu to znamená urážku nejhrubšího kalibru – více si této problematiky mj. všímá i příručka Překlady a jak na to). Korektura vs. konsolidace Korekturu lze sloučit, nikoli však zaměňovat s tzv. konsolidací textu, kdy na částech rozsáhlejšího překladu pracovalo několik překladatelů současně a před předáním hotového díla je třeba provést sjednocení terminologie, použitých konstrukcí a všeho ostatního tak, aby finální text působil kompaktním, jednolitým, tedy konsolidovaným dojmem. Tuto konsolidaci ovšem může, na základě poptávky, provést rodilý mluvčí a zároveň s touto konsolidací provést i jazykovou korekturu. Pečlivými korekturami by měly projít zejména texty určené k publikování, jak už bylo řečeno výše, a dvojnásob to platí pro překlady odborných publikací, které mají vyjít v některém ze zahraničních nakladatelství. Kromě jazykových korektur nabízíme též kompletní redakční ošetření textu jak v češtině, tak i v cizích jazycích, od jednoduché typografické korektury až po předtiskovou přípravu (a schválení do tisku, tzv. imprimatur). Poptat překlad s korekturou rodilým mluvčím >>> Ukázky korektur rodilým mluvčím (před finálním zapracováním) Korektura v MS Word – nástroje sledování změn a komentáře Korektura v MS Word – nástroje sledování změn a komentáře Korektura v otevřeném PDF souboru
Zobrazit>
Tlumočení a překlady
LTweb