Překlady s ověřením soudním tlumočníkem

Co to je?

Překlad ověřený soudním tlumočníkem (někdy též soudní/úřední/oficiální překlad nebo překlad s razítkem) je velmi specifický, avšak zároveň velmi častý a žádaný druh překladu. V zásadě se může jednat o jakýkoli běžný překlad, který je z nějakého důvodu třeba opatřit doložkou soudního tlumočníka. Vyhotovuje a odevzdává se vždy v listinné formě, kde listy překladu se pevně (pomocí trikolorového motouzu a pečeťových přelepek) svazují s originálem (případně jeho ověřenou kopií). K tomu se navíc připojuje tlumočnická doložka s razítkem a podpisem tlumočníka, která se vystavuje v cílovém jazyce (tj. jazyce, do kterého se překládá) a slouží jako doklad toho, že text v cílovém jazyce odpovídá svým významem, stylem, věcnou správností a použitým rejstříkem slovní zásoby textu v jazyce výchozím.

 

Kdy se vyžadují?

Pokud potřebujete např. na úřadě státní správy nebo samosprávy předložit dokument (např. rodný nebo oddací list, diplom, nejrůznější certifikáty, plné moci atd.), který je sepsán v jiném než českém jazyce, budete si před tím muset pořídit jeho soudně ověřený překlad. Totéž platí v případě, že podobný český dokument hodláte předložit na nějakém úřadě v zahraničí. Ověřené překlady se týkají dále např. právnických listin (smluv, závětí, žalob a dalších podání) a v případě, že se písemnosti v cizím jazyce mají stát např. důkazním materiálem při soudním jednání, se ověřený překlad může vyžadovat prakticky u čehokoli.

Technicky vzato, ověřený překlad lze zhotovit prakticky z jakéhokoli výchozího textu – v poslední době se například rozmohla do jisté míry (alespoň z hlediska poskytovatelů překladatelských služeb) málo pochopitelná praxe, kdy jsou některými vysokými školami (fakultami) vyžadovány ověřené překlady resumé bakalářských, diplomových či jiných závěrečných prací.

Pozor! Český právní řád neumožňuje z některých typů dokumentů zhotovit notářskou kopii, takže soudně ověřený překlad prosté kopie takového dokumentu doporučujeme doprovodit čestným prohlášením o její autenticitě. 

 

Co k tomu potřebujete?

Ke zhotovení soudně ověřeného překladu od vás budeme potřebovat originál dokumentu, který chcete přeložit, nebo jeho úředně ověřenou kopii. Ta je vhodná zejména v případě, že se jedná o dokument, který by se spojením s překladem znehodnotil nebo ho budete potřebovat ještě i pro další použití, např. rodný list, univerzitní diplom apod. 

Důležité upozornění: Pokud je překlad určen pro použití v zahranicí, musí kopii originálu ověřit notář, nikoli notářská tajemnice! Rovněž tak doporučujeme nenechávat si ověření kopie provádět na obecních úřadech nebo České poště (CzechPoint).

V některých případech bude potřeba také apostily. Ověření apostilou je možné získat a použít v zemích, které jsou členskými státy Haagské konvence ze dne 5. 10. 1961 . Pro uznání úředních listin v nečlenských státech je někdy třeba podstoupit proces tzv. superlegalizace (vyššího ověření).


Nelze říci, že úřad v zahraničí apostilu vždy striktně vyžaduje, ale vždy se vyplatí předem si ověřit, zda pro dotyčný dokument apostilu nebudete potřebovat. Apostily vydává příslušný úřad v zemi, kde byl dokument vystaven; v České republice je to referát legalizace konzulárního odboru Ministerstva zahraničních věcí ČR.

 

Jak dodat podklady?

Protože soudně ověřený překlad se vždy předává v listinné formě, není možné celou zakázku vyřídit prostřednictvím e-mailu, jako je tomu v případě překladů běžných. Listiny lze doručit osobně, kurýrní službou, doporučenou poštou. V každém případě doporučujeme neposílat originály, ale pouze ověřené kopie – za případnou ztrátu v průběhu přepravy neneseme odpovědnost.

 

Jaké jsou ceny a dodací lhůty?

Předání soudně ověřeného překladu lze urychlit, máte-li možnost dokument naskenovat (optimálně ve formátu PDF, případně JPEG nebo jiný grafický formát) a poslat s předstihem prostřednictvím e-mailu; originál nebo ověřenou kopii pak fyzicky doručíte dodatečně. Pokud jde o dobu dodání překladu, soudně ověřený překlad se překládá obdobně jako překlad běžný; nicméně je třeba počítat s tím, že překladatel jej musí několikanásobně kontrolovat, neboť za jeho obsah ze zákona osobně odpovídá; také vzhledem k tomu, že logistika zadávání a předávání překladů v listinné podobě je časově náročnější, obvyklou dodací lhůtou soudně ověřeného překladu je při rozsahu do 5 normostran 5 pracovních dní. Také cena je u ověřených překladů adekvátní vyšší náročnosti zpracování.
 

Poptat překlad s ověřením soudním tlumočníkem >>>
 
Tlumočení a překlady
LTweb