Technické podmínky pro tlumočení

Technické podmínky pro konsekutivní tlumočení realizované Překladatelským a tlumočnickým centrem EUFRAT

I. Pro každou zakázku platí Všeobecné obchodní podmínky PTCE v aktuálním znění (http://www.eufrat.cz/tlumoceni-a-preklady/obchodni-podminky-2/obchodni-podminky/) a Etický kodex PTCE (http://www.eufrat.cz/tlumoceni-a-preklady/etika/eticky-kodex/).

II. Základní kalkulační jednotkou pro tlumočnické výkony delší než 60 minut, ale nepřesahující 4 hodiny, je tlumočící půlden (TP).

III. Sazba za 1 TP pro výkon poptávaného typu je dána Ceníkem služeb PTCE. Sazba zahrnuje čas vlastního výkonu, přestávky, prostoje a případné přesuny v rámci výkonu.

IV. Nad základní denní sazbu TP se připočte odvozená hodinová sazba za každou další započatou hodinu výkonu. Pokud by došlo k překročení maximální doby pokryté kalkulací zakázky, účtuje se každá další započatá hodina v odvozené hodinové sazbě pro daný typ tlumočení.

V. Pokud by v průběhu plnění zakázky došlo k případu, že by některý den nedošlo k výkonu pro překážku na straně odběratele a tato skutečnost by byla oznámena tlumočníkovi (prostřednicrvím zhotovitele) ve lhůtě kratší než 24 hodin, účtuje se 50 % základní sazby; pokud by ke zrušení výkonu došlo v den výkonu (ať už před příjezdem tlumočníka na místo výkonu nebo po něm), účtuje se plná výše základní sazby.

VI. V sazbě je zahrnut vlastní výkon a příprava tlumočníka. V sazbě nejsou zahrnuty náklady na dopravu tlumočníka do/z místa výkonu ani případné náklady na stravování a ubytování tlumočníka v místě výkonu.

VII. Zástupce odběratele bude před výkonem zkontaktován přímo s tlumočníkem; zkontaktování slouží pouze k zajištění operativní komunikace pro danou zakázku a odběratel se zavazuje nekontaktovat tlumočníka v případě poptávky mimo rámec dané zakázky přímo, ale výhradně prostřednictvím Překladatelského a tlumočnického centra EUFRAT.

Technické podmínky tlumočení

VIII. Není-li dohodnuto předem při potvrzení objednávky, nebude z tlumočení pořizován zvukový nebo jiný záznam.
Tlumočník má právo odmítnout výkon, případně požadovat přesunutí místa přímého výkonu, usoudí-li, že podmínky v místě výkonu zamýšleném odběratelem (hlučnost, prašnost, povětrnostní podmínky při tlumočení v exteriéru atd.) znemožňují nebo významně ztěžují realizaci výkonu.
Tlumočník má právo na přestávku v délce 20 minut po 45 minutách spojitého výkonu a 30 minut po 4 hodinách nespojitého výkonu (přerušovaného přestávkami).

Nestandardní podmínky

VIII. V případě tlumočení ve ztížených podmínkách (hluk ztěžující, ne však znemožňující výkon, exteriér, prašné prostředí atd.) se celková denní sazba bez DPH násobí koeficientem 1,25.

Podklady

IX. V zájmu co nejvyšší kvality tlumočení poskytne odběratel tlumočníkovi prostřednictvím PTCE v dostatečném předstihu podrobné podklady a informace
k přípravě (program jednání, jména a funkce klíčových účastníků, témata jednání, prezentace řečníků, projednávané dokumenty, relevantni zdroje na internetu).

Důvěrnost informací

X. Společnost EUFRAT Group, s. r. o. tímto bere na vědomí, že pokud konkrétní smluvní vztah se zákazníkem nestanoví jinak, veškeré informace, které jí budou zákazníkem předány jako součást nebo v souvislosti s uvedenými zakázkami, realizovanými její organizační složkou Překladatelské a tlumočnické centrum EUFRAT, jsou důvěrnými informacemi ve smyslu příslušných ustanovení zákona 89/2012 Sb. (občanský zákoník), zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) a doprovodné legislativy v platném znění, a že je oprávněna je využívat pouze pro účely zhotovení zakázky. Předání takových informací třetí osobě (zaměstnanci, externímu spolupracovníkovi či subdodavateli překladatelských, tlumočnických a jiných služeb) je možné pouze do míry nezbytné k vyhotovení zakázky, přičemž taková třetí osoba je vázána mlčenlivostí ve stejném rozsahu. Uvedená společnost dále prohlašuje, že na vyžádání připraví a podepíše specifické prohlášení o mlčenlivosti, vztahující se na obchodně právní vztah ke konkrétnímu zákazníkovi či jednotlivé zakázce, případně že podepíše prohlášení o mlčenlivosti připravené zákazníkem, pokud neshledá jeho ustanovení v rozporu s obecně platnými právními předpisy a/nebo vlastními zájmy.

Děkujeme za důvěru s těšíme se na další realizace tlumočnických služeb pro Vaši společnost.

 

Tlumočení a překlady
LTweb