Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Překladatelského a tlumočnického centra EUFRAT – divize EUFRAT Group, s. r. o. (v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník) I. Úvodní ustanovení II. Předmět plnění III. Sdělení před uzavřením smlouvy IV. Překlady V. Tlumočení VI. Textové a hlasové služby VII. Cena zakázky VIII. Platební podmínky IX. Odstoupení od smlouvy a náhrada škody X. Zvláštní ustanovení XI. Závěrečná ustanovení I. Úvodní ustanovení I.1 Všeobecné obchodní podmínky tvoří nedílnou součást smlouvy mezi Objednavatelem a zhotovitelem. Zhotovitelem se rozumí EUFRAT Group, s. r. o., IČ 27961281, se sídlem Plzeň – Východní předměstí, Pallova 42/8, PSČ 301 12, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni v oddíle C, vložka 18780, prostřednictvím své organizační složky Překladatelské a tlumočnické centrum EUFRAT. I.2 Smlouva mezi Objednavatelem a zhotovitelem vzniká na základě písemné objednávky, a to i distančním způsobem formou elektronické pošty (dále jen objednávka). 1.3 Objednavatelem je spotřebitel nebo podnikatel. Spotřebitelem je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s EUFRAT Group, s. r. o., nebo s ní jinak jedná. Podnikatelem je ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Za podnikatele je považován mj. pro účely ochrany spotřebitele také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele. I.4 Objednavatel podáním písemné objednávky potvrzuje, že se seznámil s těmito všeobecnými obchodními podmínkami, a to ve znění platném a účinném v okamžiku odeslání objednávky. I.5 Kopii všeobecných obchodních podmínek obdrží Objednavatel jako přílohu smlouvy. Při uzavírání smlouvy distančním způsobem obdrží Objednavatel kopii všeobecných obchodních podmínek jako přílohu potvrzení objednávky na zadanou emailovou adresu. I.6 Pokud do 24 hodin po obdržení objednávky nesdělí zhotovitel, že některé podmínky objednávky neakceptuje, má se za to, že mezi smluvními stranami platí podmínky uvedené v objednávce. I.7 Pokud zhotovitel ve lhůtě uvedené v bodě I.6 sdělí, že některé podmínky neakceptuje, smluvní vztah nevznikne, a to do doby, než dojde k ujednání i o neakceptovaných podmínkách. I.8 Smlouva mezi objednavatelem a zhotovitelem vzniká i tehdy, pokud objednavatel akceptuje návrh zhotovitele na změnu podmínek v objednávce. Pro smluvní vztah pak platí podmínky posledně uvedené. I.9 Na základě ujednaných podmínek zhotovitel zpracuje zakázkový list, který pošle Objednavateli (i v elektronické podobě) a který slouží jako vzájemné potvrzení smluvního vztahu. I.10 Ujednané podmínky smluvního vztahu uvedené v zakázkovém listě lze měnit nebo zrušit pouze výslovným ujednáním obou smluvních stran. II. Předmět plnění II.1 Předmětem plnění je provedení služeb souvisejících s předmětem podnikání zhotovitele, zejména vyhotovení překladu a zajištění tlumočnických, textových či hlasových služeb (dále jen zakázka) podle požadavků uvedených v objednávce. III. Sdělení před uzavřením smlouvy III.1 V souladu s ustanovením § 1820 občanského zákoníku EUFRAT Group, s. r. o., sděluje, že: a) náklady na prostředky komunikace na dálku se neliší od základní sazby (v případě internetového čii telefonického připojení dle podmínek operátora Objednavatele si EUFRAT Group, s. r. o., neúčtuje žádné další poplatky); b) podkladem pro cenovou kalkulaci zakázky je platný ceník služeb zhotovitele, z něhož zhotovitel vychází při sestavování cenové nabídky; c) veškeré ceny v ceníku služeb jsou uváděny jak bez DPH, tak včetně DPH; d) v případě, že Objednavatel je spotřebitel a smlouva je uzavírání distančním způsobem, tedy prostřednictvím zařízení umožňující komunikaci na dálku (např. internet, telefon), má takový Objednavatel právo od smlouvy odstoupit ve lhůtě čtrnácti dnů ode dne uzavření smlouvy. Odstoupení od smlouvy je spotřebitel povinen zaslat e-mailem na adresu preklady@eufrat.cz. Spotřebitel však nemůže od smlouvy odstoupit v případě, že prodávající splnil služby, jež jsou předmětem smlouvy, s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy; e) spotřebitel má povinnost uhradit poměrnou část ceny v případě odstoupení od smlouvy, jejímž předmětem je poskytování služeb a jejichž plnění již začalo; f) v případě, že spotřebitel má stížnost, může tuto uplatnit písemně, zasláním na adresu sídla zhotovitele či na e-mailovou adresu preklady@eufrat.cz. IV. Překlady IV.1 Všeobecná ujednání IV.1.1 Zhotovitel se zavazuje po naplnění podmínek uvedených v čl. I vyhotovit sjednanou zakázku dle ujednání, a to v určeném jazyce, ve sjednané době a předat ji dohodnutým způsobem. IV.1.2 Objednavatel se objednávkou zavazuje převzít vyhotovenou zakázku a zaplatit zhotoviteli výslednou cenu zakázky dle čl. VII a VIII. IV.2 Termín předání zakázky IV.2.1 Objednavatel je povinen převzít vyhotovenou zakázku v termínu a způsobem uvedeným v objednávce. IV.2.2 Objednavatel nebo pověřený pracovník Objednavatele se zavazuje zhotoviteli bezprostředně potvrdit písemně obdržení zakázky s tím, že tuto řádně a včas obdržel. IV.2.3 Pokud Objednavatel nesplní svoji povinnost uvedenou v odst. IV.2.2 a ani ve lhůtě 24 hodin po uplynutí termínu předání zakázky písemně neurguje dodání zakázky, má zhotovitel za to, že Objednavatel zakázku řádně a včas obdržel. IV.2.4 Zakázka není dodána opožděně, jestliže zhotovitel dodá na základě urgence Objednavateli opět zakázku a prokáže, že ji již jednou Objednavateli odeslal. IV.2.5 Pro případ, že vyhotovenou zakázku nebude možno doručit ze závažných důvodů požadovaným způsobem, je zhotovitel oprávněn zvolit náhradní způsob doručení vyhotovené zakázky na náklad objednavatele. Objednavatel bude na tuto okolnost předem upozorněn. IV.2.6 Odmítne-li Objednavatel bez závažného důvodu uznaného oběma stranami převzít řádně sjednanou a vyhotovenou zakázku, považuje se tato zakázka za splněnou a zhotoviteli vzniká právo vystavit fakturu a objednavateli vzniká povinnost tuto fakturu uhradit. IV.3 Práva a povinnosti IV.3.1 Objednavatel je povinen sdělit zhotoviteli účel, ke kterému bude zakázka použita. IV.3.2 Pokud zhotoviteli nebude tento účel sdělen, nebude brán zřetel na pozdější reklamace z důvodů s ním souvisejících. Pokud bude zakázka použita pro tisk, musí objednávka obsahovat i objednání překladu textů určených do tisku. IV.3.3 Obsahuje-li text, který je předmětem objednávky, odborné a jinak zvláštní výrazy, zkratky apod., Objednavatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli součinnost nezbytnou ke zhotovení zakázky, zejména předat zhotoviteli seznam používané příslušné terminologie v příslušném jazyce nebo poskytnout zhotoviteli jiné pomocné materiály či do objednávky uvést odpovědnou osobu, která bude konzultací odborné terminologie pověřena. Pokud tak neučiní, na pozdější reklamace týkající se této terminologie nebude brán zřetel. Zhotovitel se v takovém případě nemůže dostat do prodlení a není pro něj závazný termín dokončení a předání zakázky Objednavateli. V.3.4 Pokud zhotovitel obdrží urgenci zakázky dle odst. V.2.3 tohoto článku, je povinen zaslat zakázku bezprostředně po urgenci, případně s objednavatelem dohodnout prodloužení lhůty k předání zakázky. IV.3.5 Objednavatel je povinen informovat zhotovitele o všech okolnostech majících rozhodující vliv na splnění jeho závazku k úhradě zakázky. Objednavatel je povinen informovat o tom, zda došlo k rozhodnutí o prohlášení konkursu na jeho majetek nebo zda vstoupil do likvidace. IV.3.6 Zhotovitel nenese odpovědnost za případné důsledky spojené s porušením autorského práva ze strany objednavatele. IV.3.7 Zhotovitel se zavazuje uchovat v tajnosti všechna jednání spojená s předmětem plnění a dále se zavazuje, že bude považovat všechny materiály, které mu objednavatel předloží, za přísně důvěrné; z toho jsou vyňaty případy předání materiálů koncovým dodavatelům, avšak zhotovitel se zavazuje toto ustanovení o mlčenlivosti delegovat na všechny své koncové dodavatele. IV.4 Reklamace IV.4.1 Vyhotovená zakázka má vady v případech, kdy nebyla vyhotovena v souladu s objednávkou. IV.4.2 Vyhotovená zakázka má dále vady v případech, kdy nebyla vyhotovena v odpovídající kvalitě. IV.4.3 V ostatních případech se má za to, že zakázka byla řádně vyhotovena. IV.4.4 Reklamace se uplatňuje písemně. V písemné reklamaci je nutné uvést její důvod a popsat charakter vad a případně i jejich výčet. IV.4.5 Pokud uzná zhotovitel reklamaci objednavatele za důvodnou, zajistí na vlastní náklady korekturu. IV.4.6 Pokud zhotovitel uzná reklamaci objednavatele za důvodnou a nejedná se o vady uvedené v odst. IV.4.2, nebo objednavatel nabízenou korekturu neakceptuje, je mu poskytnuta přiměřená sleva z ceny zakázky. IV.4.7 Výše slevy je závislá na dohodě smluvních stran a rozsahu vad. IV.4.8 V případě, že mezi smluvními stranami vznikne spor týkající se oprávněnosti včas uplatněných nároků objednavatele z odpovědnosti za vady uvedené v odst. IV4.2, zavazují se smluvní strany řešit tento spor mimosoudní cestou, a to formou znaleckého posudku nezávislého znalce zvoleného dohodou smluvních stran ze seznamu soudních překladatelů a tlumočníků vedeného příslušným soudem. IV.4.9 Výše slevy podle ustanovení odst. IV.4.8 je závislá na výsledku znaleckého posudku. IV.4.10 Zálohu spojenou s vyhotovením znaleckého posudku nezávislého znalce podle odst. IV.4.8 je jak zhotovitel, tak i Objednavatel povinen uhradit v poloviční výši zálohy s tím, že konečné vyúčtování bude provedeno podle míry uznání oprávněnosti reklamace, vyplývající ze znaleckého posudku. IV.4.11 Za případnou škodu způsobenou vadami vyhotovené zakázky odpovídá zhotovitel, a to do výše ceny zakázky. IV.5 Lhůta k uplatnění reklamace IV.5.1 Nároky plynoucí z odpovědnosti za vady zanikají, jsou-li uplatněny opožděně. IV.5.2 Objednavatel je povinen uplatnit nároky z vad zakázky u zhotovitele bez zbytečného odkladu bezprostředně poté, co je zjistí, nejpozději však do 21 dní od převzetí překladu objednavatelem. IV.5.3 Po uplynutí lhůty stanovené v odstavci IV.5.2 jsou veškeré uplatňované nároky považovány za opožděné a zanikají. V. Tlumočení V.1 Všeobecná ujednání V.1.1 Zhotovitel se zavazuje po splnění podmínek uvedených v čl. I zabezpečit sjednanou zakázku (tlumočení) dle ujednání, a to v určeném jazyce, ve sjednané době a na sjednaném místě. V.1.2 Objednavatel se objednávkou zavazuje zaplatit zhotoviteli výslednou cenu tlumočení dle čl. VII a VIII. V.1.3 Zhotovitel zajistí tlumočení prostřednictvím kvalifikovaného a prověřeného tlumočníka (koncového dodavatele). V.2 Termín tlumočení V.2.1 Objednavatel je povinen zajistit tlumočení v dohodnutém termínu a způsobem uvedeným v objednávce. V.2.2 Objednavatel nebo pověřený pracovník Objednavatele je povinen zhotoviteli bezprostředně písemně potvrdit v potvrzení o tlumočení realizaci tlumočení s tím, že tato proběhla řádně a včas. V.2.3 Odmítne-li Objednavatel bez závažného důvodu uznaného oběma stranami přijmout řádně sjednané tlumočení, považuje se toto za splněné a zhotoviteli vzniká právo vystavit fakturu a objednavateli vzniká povinnost tuto fakturu uhradit. V.3 Práva a povinnosti V.3.1 Objednavatel je povinen sdělit zhotoviteli účel, ke kterému bude tlumočení použito; pokud bude z tlumočení pořizován záznam, objednavatel tento fakt a způsob záznamu sdělí zhotoviteli. V.3.2 Pokud zhotoviteli nebude tento účel sdělen, nebude brán zřetel na pozdější reklamace z důvodů s ním souvisejících. V.3.3 Objednavatel zašle zhotoviteli nejpozději 3 dny před plněním tlumočení podkladové materiály (např. program, protokol z předešlého jednání, referáty či jiné písemné texty, jsou-li k dispozici). Pokud tak neučiní, na pozdější reklamace týkající se terminologie nebude brán zřetel. Zhotovitel se v takovém případě nemůže dostat do prodlení a není pro něj závazný termín dokončení a předání zakázky Objednavateli. V.3.4 Objednavatel je povinen informovat zhotovitele o všech okolnostech majících rozhodující vliv na splnění jeho závazku k úhradě zakázky. Objednavatel je povinen informovat o tom, zda došlo k rozhodnutí o prohlášení konkursu na jeho majetek nebo zda vstoupil do likvidace. V.3.5 Zhotovitel nenese odpovědnost za případné důsledky spojené s porušením autorského práva na straně Objednavatele. V.3.6 Zhotovitel se zavazuje uchovat v tajnosti všechna jednání spojená s předmětem plnění a dále se zavazuje, že bude považovat všechny materiály, které mu Objednavatel předloží, za přísně důvěrné; z toho jsou vyňaty případy předání materiálů koncovým dodavatelům, avšak zhotovitel se zavazuje toto ustanovení o mlčenlivosti delegovat na všechny své koncové dodavatele, zejména ve vztahu ke skutečnostem, které se koncoví dodavatelé dozvědí v rámci svého výkonu. V.3.7 Objednavatel není oprávněn požadovat od koncového dodavatele jinou činnost nad rámec objednávky (např. písemný překlad, zápis z jednání, průvodcovské a organizační služby). V.3.8 Právo na odměnu za celou dobu plnění tlumočení vzniká zhotoviteli i v případě, že objednavatel plně nevyužije sjednanou dobu zakázky. V.3.9 Objednavatel je povinen zabezpečit podmínky odpovídající druhu tlumočení včetně technického zabezpečení, pokud toto neobjedná u zhotovitele. V.3.10. V případě simultánního (kabinového tlumočení) se objednavatel zavazuje respektovat technické podmínky tlumočení, stanovené normou ČSN ISO 2603 730503. V.4 Doprava, ubytování a stravování V.4.1 Objednavatel je povinen zabezpečit dopravu tlumočníka ze sjednaného místa do místa plnění zakázky odpovídajícím dopravním prostředkem vzhledem k vzdálenosti míst. V.4.2 V případě vlastní dopravy tlumočníka je Objednavatel povinen uhradit jeho cestovní náklady v plné výši za spotřebované PHM a opotřebení vozidla, případně jízdné, a to zhotoviteli. V.4.3 V případě, že plnění přesáhne do následujícího kalendářního dne, je objednavatel povinen zajistit na vlastní náklady ubytování tlumočníka v jednolůžkovém pokoji s příslušenstvím. V.4.4 Objednavatel je povinen zajistit tlumočníkovi přestávku na stravování a odpočinek v délce minimálně 30 minut a to nejpozději po čtyřech hodinách tlumočení (tlumočící půlden). V.4.5 Tlumočícím půldnem se rozumí 4 hodiny strávené v místě plnění, a to včetně přestávek, prostojů, přesunů mezi místy plnění (probíhá-li plnění na více místech) a čekacích dob. V.4.6 Zhotoviteli vzniká právo na náhradu za čas promeškaný tlumočníkem v souvislosti s poskytováním tlumočení. V.5 Reklamace V.5.1 Tlumočení má vady v případech, kdy nebylo provedeno v souladu s objednávkou. V.5.2 Tlumočení má dále vady v případech, kdy nebylo provedeno v odpovídající kvalitě. V.5.3 V ostatních případech se má za to, že zakázka byla řádně vyhotovena. V.5.4 Reklamace se uplatňuje písemně. V písemné reklamaci je nutné uvést její důvod a popsat charakter vad a případně vady doložit záznamem. V.5.5 Pokud zhotovitel uzná reklamaci objednavatele za důvodnou, je objednavateli poskytnuta odpovídající sleva z ceny. V.5.6 Výše slevy je závislá na dohodě smluvních stran. V.5.7 V případě, že mezi smluvními stranami vznikne spor týkající se oprávněnosti včas uplatněných nároků objednavatele z odpovědnosti za vady uvedené v odst. V.5.2, zavazují se smluvní strany řešit tento spor mimosoudní cestou, a to formou znaleckého posudku nezávislého znalce zvoleného dohodou smluvních stran ze seznamu soudních překladatelů a tlumočníků vedeného příslušným soudem. V.5.8 Výše slevy podle ustanovení odst. V.5.7 je závislá na výsledku znaleckého posudku. V.5.9 Zálohu spojenou s vyhotovením znaleckého posudku nezávislého znalce podle odst. V.5.7 je jak zhotovitel, tak i objednavatel povinen uhradit v poloviční výši zálohy s tím, že konečné vyúčtování bude provedeno podle míry uznání oprávněnosti reklamace, vyplývající ze znaleckého posudku. V.5.10 Za případnou škodu způsobenou vadami vyhotovené zakázky odpovídá zhotovitel, a to do výše ceny zakázky. V.6 Lhůta k uplatnění reklamace V.6.1 Nároky plynoucí z odpovědnosti za vady zanikají, jsou-li uplatněny opožděně. V.6.2 Objednavatel je povinen uplatnit nároky z vad tlumočení u zhotovitele bez zbytečného odkladu bezprostředně poté, co je zjistí, nejpozději však do 21 dní od (posledního) dne tlumočení. V.6.3 Po uplynutí lhůty stanovené v odstavci V.6.2 jsou veškeré uplatňované nároky považovány za opožděné a zanikají. VI. Textové a hlasové služby VI.1 Všeobecná ujednání VI.1.1 Zhotovitel se zavazuje po splnění podmínek uvedených v čl. I zabezpečit sjednanou zakázku (textové/hlasové služby) dle ujednání, a to v určeném jazyce, ve sjednané době a na sjednaném místě. VI.1.2 Objednavatel se objednávkou zavazuje zaplatit zhotoviteli výslednou cenu zakázky dle čl. VII a VIII. VI.1.3 Zhotovitel zajistí realizaci zakázky prostřednictvím kvalifikovaného a prověřeného pracovníka nebo externího spolupracovníka (koncového dodavatele). VI.2 Termín předání/realizace zakázky VI.2.1 Objednavatel je povinen předat/realizovat zakázku v dohodnutém termínu a způsobem uvedeným v objednávce. VI.2.2 Objednavatel nebo pověřený pracovník Objednavatele je povinen zhotoviteli bezprostředně písemně potvrdit převzetí/realizaci zakázky s tím, že zakázka byla převzata bez zjevných vad a nedodělků, případně že její realizace proběhla řádně a včas. VI.2.3 Odmítne-li Objednavatel bez závažného důvodu uznaného oběma stranami přijmout řádně zhotovenou zakázku či sjednanou realizaci zakázky, pohlíží se na zakázku, jako by byla předána či realizována a zhotoviteli vzniká právo vystavit fakturu a objednavateli vzniká povinnost tuto fakturu uhradit. VI.3 Práva a povinnosti VI.3.1 Objednavatel je povinen sdělit zhotoviteli účel, ke kterému bude výsledku zakázky použito; pokud má být výsledkem zakázky audio/video záznam, Objednavatel tento fakt a způsob záznamu sdělí zhotoviteli. VI.3.2 Pokud zhotoviteli nebude tento účel sdělen, nebude brán zřetel na pozdější reklamace z důvodů s ním souvisejících. VI.3.3 Pokud má být výsledkem zakázky audio/video záznam, Objednavatel zašle zhotoviteli nejpozději 3 dny před realizací zakázky podkladové materiály (např. scénář pro nahrávání, nahrávky jiných jazykových verzí, jsou-li k dispozici, apod.). Pro nahrávání hudebních čísel (zpěv) objednavatel dodá podkladovou korepetici (celkový zvuk, případně vzorové linky), notový záznam a texty s dostatečným předstihem (dle individuální dohody s přihlédnutím k rozsahu zakázky). Pokud tak Objednavatel neučiní, na pozdější reklamace týkající se připravenosti koncových dodavatelů nebude brán zřetel. Zhotovitel se v takovém případě nemůže dostat do prodlení a není pro něj závazný termín dokončení a předání zakázky Objednavateli. VI.3.4 Objednavatel je povinen informovat zhotovitele o všech okolnostech majících rozhodující vliv na splnění jeho závazku k úhradě zakázky. Objednavatel je povinen informovat o tom, zda došlo k rozhodnutí o prohlášení konkursu na jeho majetek nebo zda vstoupil do likvidace. VI.3.5 Zhotovitel nenese odpovědnost za případné důsledky spojené s porušením autorského práva na straně Objednavatele. VI.3.6 Zhotovitel se zavazuje uchovat v tajnosti všechna jednání spojená s předmětem plnění a dále se zavazuje, že bude považovat všechny materiály, které mu Objednavatel předloží, za přísně důvěrné; z toho jsou vyňaty případy předání materiálů koncovým dodavatelům, avšak zhotovitel se zavazuje toto ustanovení o mlčenlivosti delegovat na všechny své koncové dodavatele, zejména ve vztahu ke skutečnostem, které se koncoví dodavatelé dozvědí v rámci svého výkonu. VI.3.7 Objednavatel není oprávněn požadovat od koncového dodavatele jinou činnost nad rámec objednávky (např. korekturu písemných podkladů, nebyla-li sjednána se zhotovitelem) ani dojednávat s ním zhotovení dalších zakázek s vyloučením zhotovitele. VI.3.8 Právo na odměnu za celou dobu plnění tlumočení vzniká zhotoviteli i v případě, že Objednavatel plně nevyužije sjednanou dobu zakázky. VI.3.9 Objednavatel je povinen zabezpečit podmínky odpovídající povaze realizace zakázky včetně technického zabezpečení (např. nahrávací aparatura/studio apod.), pokud toto neobjedná u zhotovitele. VI.4 Doprava, ubytování a stravování VI.4.1 Objednavatel je povinen zabezpečit dopravu koncového dodavatele ze sjednaného místa do místa plnění zakázky odpovídajícím dopravním prostředkem vzhledem k vzdálenosti míst. VI.4.2 V případě vlastní dopravy koncového dodavatele je Objednavatel povinen uhradit jeho cestovní náklady v plné výši za spotřebované PHM a opotřebení vozidla, případně jízdné, a to zhotoviteli. VI.4.3 V případě, že plnění přesáhne do následujícího kalendářního dne, je Objednavatel povinen zajistit na vlastní náklady ubytování koncového dodavatele v jednolůžkovém pokoji s příslušenstvím. VI.4.4 Objednavatel je povinen zajistit koncovému dodavateli přestávku na stravování a odpočinek v délce minimálně 30 minut a to nejpozději po čtyřech hodinách výkonu. VI.4.5 Hodinou výkonu se rozumí 60 minut strávených v místě plnění, a to včetně přestávek, prostojů, přesunů mezi místy plnění (probíhá-li plnění na více místech) a čekacích dob. VI.4.6 Zhotoviteli vzniká právo na náhradu za čas promeškaný koncovým dodavatelem v souvislosti s realizací zakázky. VI.5 Reklamace VI.5.1 Vyhotovená zakázka má vadu v případech, kdy nebyla provedena v souladu s objednávkou. VI.5.2 Vyhotovená zakázka má dále vady v případech, kdy nebyla provedena v odpovídající kvalitě. VI.5.3 V ostatních případech se má za to, že zakázka byla řádně vyhotovena. VI.5.4 Reklamace se uplatňuje písemně. V písemné reklamaci je nutné uvést její důvod a popsat charakter vad a případně vady doložit záznamem. VI.5.5 Pokud uzná zhotovitel reklamaci Objednavatele za důvodnou, zajistí na vlastní náklady korekturu nebo opravný záznam. Pokud nelze reklamaci řešit opravou, je objednavateli poskytnuta odpovídající sleva z ceny. VI.5.6 Výše slevy je závislá na dohodě smluvních stran. VI.5.7 V případě, že mezi smluvními stranami vznikne spor týkající se oprávněnosti včas uplatněných nároků objednavatele z odpovědnosti za vady uvedené v odst. VI.5.2, zavazují se smluvní strany řešit tento spor mimosoudní cestou, a to formou znaleckého posudku nezávislého znalce zvoleného dohodou smluvních stran. VI.5.8 Výše slevy podle ustanovení odst. VI.5.7 tohoto bodu je závislá na výsledku znaleckého posudku. VI.5.9 Zálohu spojenou s vyhotovením znaleckého posudku nezávislého znalce podle odst. VI.5.7 tohoto bodu je jak zhotovitel, tak i Objednavatel povinen uhradit v poloviční výši zálohy s tím, že konečné vyúčtování bude provedeno podle míry uznání oprávněnosti reklamace, vyplývající ze znaleckého posudku. VI.5.10 Za případnou škodu způsobenou vadami vyhotovené zakázky odpovídá zhotovitel, a to do výše ceny zakázky. VI.6 Lhůta k uplatnění reklamace VI.6.1 Nároky plynoucí z odpovědnosti za vady zanikají, jsou-li uplatněny opožděně. VI.6.2 Objednavatel je povinen uplatnit nároky z vad zakázky u zhotovitele bez zbytečného odkladu bezprostředně poté, co je zjistí, nejpozději však do 21 dní od převzetí zakázky nebo posledního dne výkonu. VI.6.3 Po uplynutí lhůty stanovené v odstavci VI.6.2 jsou veškeré uplatňované nároky považovány za opožděné a zanikají. VII. Cena zakázky VII.1 Podkladem pro cenovou kalkulaci zakázky je platný ceník služeb zhotovitele, z něhož zhotovitel vychází při sestavování cenové nabídky (zakázkového listu), na jejímž základě je zakázka Objednavatelem závazně objednána. VII.2 Pokud předběžná cena zakázky vychází pouze z odhadu počtu kalkulačních jednotek, řídí se konečná kalkulace ceny skutečným počtem jednotek. VII.3 Základní kalkulační jednotkou pro překlady a další textové služby (korektury, redakční práce apod.) je 1 normostrana, definovaná jako 1800 typografických znaků včetně mezer. Základní kalkulační jednotkou pro tlumočení je 1 tlumočící půlden, definovaný jako 4 hodiny strávené tlumočníkem v místě výkonu včetně přestávek a čekacích dob. Základní kalkulační jednotkou pro hlasové služby (nahrávání, dabing apod.) je 1 hodina výkonu, definovaná jako 60 minut strávených v místě výkonu včetně přestávek a čekacích dob. Případné další odvozené kalkulační jednotky jsou definovány v ceníku služeb zhotovitele. VII.4 Veškeré ceny v ceníku služeb jsou uváděny jak bez DPH, tak včetně DPH. Ceny za dílčí položky v zakázkových listech se uvádějí bez DPH, avšak celková odhadovaná cena se uvádí také včetně DPH v sazbě platné v době uskutečnění zdanitelného plnění dané zakázky. VII.5 Ceník služeb Překladatelského a tlumočnického centra EUFRAT v platném znění je nedílnou součástí těchto Všeobecných obchodních podmínek. VIII. Platební podmínky VIII.1 Zhotovitel je oprávněn vystavit daňový doklad v okamžiku vyhotovení zakázky dle objednávky. VIII.2 Podkladem k úhradě ceny zakázky je daňový doklad vystavený zhotovitelem, který je splatný ke dni uvedenému v tomto daňovém dokladu. VIII.3 Při prodlení s placením je zhotovitel oprávněn vymáhat na objednavateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení. VIII.4 Při opožděné platbě je úhrada objednavatele nejdříve započítána na smluvní pokutu, je-li vymáhána, a zbývající část na dluh samotný. VIII.5 Zhotovitel je oprávněn vystavit objednavateli zálohovou fakturu splatnou v termínu na faktuře uvedeném. IX. Odstoupení od smlouvy a náhrada škody IX.1 Každá ze smluvních stran má právo odstoupit od smlouvy tehdy, pokud se po uzavření smluvního vztahu vyskytly na její straně neodstranitelné překážky, bránící splnění závazku. IX.2 To, že od smlouvy odstupuje, je dotyčná strana bez zbytečného prodlení povinna sdělit druhé písemně. IX. 3 V případě, že od smlouvy odstupuje Objednavatel, je povinen uhradit zhotoviteli odstupné ve výši tzv. storno poplatků. Výše těchto poplatků je uvedena v ceníku služeb zhotovitele a dále v odst. IX.3.1–IX.3.3. IX.3.1 Při odstoupení od objednávky překladu či jiných textových služeb je Objednavatel povinen uhradit náklady prokazatelně vzniklé ke dni odstoupení od smlouvy, případně celou cenu zakázky, pokud ke dni odstoupení byla tato hotova, nejméně však 250,- Kč bez DPH. IX.3.2 Při odstoupení od objednávky tlumočení či jiných hlasových služeb po potvrzení objednávky (zakázkového listu), avšak dříve než 5 dnů před zahájením výkonu je Objednavatel povinen uhradit 25 % z odhadu celkové ceny zakázky, uvedeného na zakázkovém listě. IX.3.3 Při odstoupení od objednávky tlumočení či jiných hlasových služeb 5–1 den před zahájením výkonu nebo v den zahájení výkonu, případně při neuskutečnění výkonu pro překážku na straně objednavatele, oznámenou po dojezdu tlumočníka do místa výkonu, je objednavatel povinen uhradit 90 % z odhadu celkové ceny zakázky, uvedeného na zakázkovém listě. IX.4 Zhotovitel neodpovídá Objednavateli za škodu, která mu vznikne z nerealizování uzavřené smlouvy, pokud se tak stane z důvodů odstoupení od smlouvy Objednavatelem nebo z důvodů nepředvídatelných a neodvratitelných událostí (vis major), kterým zhotovitel nemohl zabránit. IX.5 Pokud je vyhotovený překlad použit do tisku či nahrávka k dalšímu šíření, Objednavatel je povinen o této skutečnosti informovat zhotovitele. Pokud Objednavatel výslovně neuvedl skutečnost, že zhotovovaný překlad je určen k publikování v tištěné či elektronické podobě, nebo že nahrávka je určena k dalšímu šíření, nemá nárok na náhradu škody z důvodu chyb v přeloženém textu. IX. 6 V případě, že je smlouva uzavírána distančním způsobem a Objednavatelem je spotřebitel, má spotřebitel právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů. Lhůta podle věty první běží ode dne uzavření smlouvy. Odstoupení od smlouvy je spotřebitel povinen zaslat e-mailem na: preklady@eufrat.cz. Spotřebitel však nemůže od smlouvy odstoupit v případě, že prodávající splnil služby, jež jsou předmětem smlouvy, s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy. Spotřebitel má povinnosti uhradit poměrnou část ceny v případě, že plnění služby započalo před odstoupením od smlouvy. X. Zvláštní ustanovení X.1 Objednavatel se zavazuje, že bez výslovného souhlasu zhotovitele nebude kontaktovat koncového dodavatele pověřeného zhotovitelem k realizaci zakázky. X.2 Pokud se souhlasem zhotovitele dojde ke kontaktu mezi Objednavatelem a koncovým dodavatelem, zavazuje se objednavatel neprojednávat s koncovým dodavatelem záležitosti týkající se obchodních podmínek zakázky. X.3 Pokud se souhlasem zhotovitele dojde ke kontaktu mezi Objednavatelem a koncovým dodavatelem, objednavatel se dále zavazuje informovat zhotovitele o každém novém ujednání s koncovým dodavatelem. X.4 V případě porušení povinností uvedených v bodech X.1, X.2 a X.3 je Objednavatel povinen uhradit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč, a to za každé jednotlivé porušení i v případě, že zakázka nebude řádně dokončena. XI. Závěrečná ustanovení XI.1 Pokud tyto obchodní podmínky nestanoví jinak, řídí se právní vztahy mezi smluvními stranami příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. XI.2 Znění těchto obchodních podmínek považují smluvní strany za závazné. XI.3 Tyto obchodní podmínky jsou u považovány za Všeobecné obchodní podmínky Překladatelského a tlumočnického centra EUFRAT – divize EUFRAT Group, s. r. o., a jsou platné pro všechny zakázky uzavřené po dni 1. 1. 2014.
Zobrazit>
Technické podmínky pro tlumočení

Technické podmínky pro tlumočení

Technické podmínky pro konsekutivní tlumočení realizované Překladatelským a tlumočnickým centrem EUFRAT I. Pro každou zakázku platí Všeobecné obchodní podmínky PTCE v aktuálním znění (http://www.eufrat.cz/tlumoceni-a-preklady/obchodni-podminky-2/obchodni-podminky/) a Etický kodex PTCE (http://www.eufrat.cz/tlumoceni-a-preklady/etika/eticky-kodex/). II. Základní kalkulační jednotkou pro tlumočnické výkony delší než 60 minut, ale nepřesahující 4 hodiny, je tlumočící půlden (TP). III. Sazba za 1 TP pro výkon poptávaného typu je dána Ceníkem služeb PTCE. Sazba zahrnuje čas vlastního výkonu, přestávky, prostoje a případné přesuny v rámci výkonu. IV. Nad základní denní sazbu TP se připočte odvozená hodinová sazba za každou další započatou hodinu výkonu. Pokud by došlo k překročení maximální doby pokryté kalkulací zakázky, účtuje se každá další započatá hodina v odvozené hodinové sazbě pro daný typ tlumočení. V. Pokud by v průběhu plnění zakázky došlo k případu, že by některý den nedošlo k výkonu pro překážku na straně odběratele a tato skutečnost by byla oznámena tlumočníkovi (prostřednicrvím zhotovitele) ve lhůtě kratší než 24 hodin, účtuje se 50 % základní sazby; pokud by ke zrušení výkonu došlo v den výkonu (ať už před příjezdem tlumočníka na místo výkonu nebo po něm), účtuje se plná výše základní sazby. VI. V sazbě je zahrnut vlastní výkon a příprava tlumočníka. V sazbě nejsou zahrnuty náklady na dopravu tlumočníka do/z místa výkonu ani případné náklady na stravování a ubytování tlumočníka v místě výkonu. VII. Zástupce odběratele bude před výkonem zkontaktován přímo s tlumočníkem; zkontaktování slouží pouze k zajištění operativní komunikace pro danou zakázku a odběratel se zavazuje nekontaktovat tlumočníka v případě poptávky mimo rámec dané zakázky přímo, ale výhradně prostřednictvím Překladatelského a tlumočnického centra EUFRAT. Technické podmínky tlumočení VIII. Není-li dohodnuto předem při potvrzení objednávky, nebude z tlumočení pořizován zvukový nebo jiný záznam. Tlumočník má právo odmítnout výkon, případně požadovat přesunutí místa přímého výkonu, usoudí-li, že podmínky v místě výkonu zamýšleném odběratelem (hlučnost, prašnost, povětrnostní podmínky při tlumočení v exteriéru atd.) znemožňují nebo významně ztěžují realizaci výkonu. Tlumočník má právo na přestávku v délce 10 minut po 45 minutách spojitého výkonu a 20 minut po 4 hodinách nespojitého výkonu (přerušovaného přestávkami). Nestandardní podmínky VIII. V případě tlumočení ve ztížených podmínkách (hluk ztěžující, ne však znemožňující výkon, exteriér, prašné prostředí atd.) se celková denní sazba bez DPH násobí koeficientem 1,25. Podklady IX. V zájmu co nejvyšší kvality tlumočení poskytne odběratel tlumočníkovi prostřednictvím PTCE v dostatečném předstihu podrobné podklady a informace k přípravě (program jednání, jména a funkce klíčových účastníků, témata jednání, prezentace řečníků, projednávané dokumenty, relevantni zdroje na internetu). Důvěrnost informací X. Společnost EUFRAT Group, s. r. o. tímto bere na vědomí, že pokud konkrétní smluvní vztah se zákazníkem nestanoví jinak, veškeré informace, které jí budou zákazníkem předány jako součást nebo v souvislosti s uvedenými zakázkami, realizovanými její organizační složkou Překladatelské a tlumočnické centrum EUFRAT, jsou důvěrnými informacemi ve smyslu příslušných ustanovení zákona 89/2012 Sb. (občanský zákoník), zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) a doprovodné legislativy v platném znění, a že je oprávněna je využívat pouze pro účely zhotovení zakázky. Předání takových informací třetí osobě (zaměstnanci, externímu spolupracovníkovi či subdodavateli překladatelských, tlumočnických a jiných služeb) je možné pouze do míry nezbytné k vyhotovení zakázky, přičemž taková třetí osoba je vázána mlčenlivostí ve stejném rozsahu. Uvedená společnost dále prohlašuje, že na vyžádání připraví a podepíše specifické prohlášení o mlčenlivosti, vztahující se na obchodně právní vztah ke konkrétnímu zákazníkovi či jednotlivé zakázce, případně že podepíše prohlášení o mlčenlivosti připravené zákazníkem, pokud neshledá jeho ustanovení v rozporu s obecně platnými právními předpisy a/nebo vlastními zájmy. Děkujeme za důvěru s těšíme se na další realizace tlumočnických služeb pro Vaši společnost.
Zobrazit>
Cenová nabídka

Cenová nabídka

Cenová nabídka Obecné informace Překlady Tlumočení Textové služby Hlasové služby Cenovou nabídku pro Vás zpracujeme na základě vaší předběžné poptávky (telefonické, mailové, podané prostřednictvím poptávkového formuláře či při osobní návštěvě našeho centra). Kalkulace ceny je vždy dohodnuta a odsouhlasena mezi centrem a zákazníkem před započetím prací prostřednictvím zakázkového listu, na němž jsou všechny požadavky zákazníka uvedeny, a zákazník také ví, kolik budou jednotlivé položky objednávky stát. Obecné informace Dodací a platební podmínky se řídí Všeobecnými obchodními podmínkami PTCE. Vzájemné vztahy odběratele, dodavatele a jeho subdodavatelů jsou dále upraveny Etickým kodexem PTCE. Překlady Základní kalkulační jednotkou pro překlady je 1 normostrana (NS), definovaná jako 1800 typografických znaků včetně mezer. Více informací o normostraně viz zde a zde. Kalkulace se provádí s přesností na 0,1 normostrany se zaokrouhlováním nahoru. U některých specifických typů překladů, jako jsou překlady poezie a písňových textů, je kalkulační jednotkou řádek textu (RT) = tiskový řádek textu v cílovém textu, odpovídající obdobnému útvaru ve výchozím textu (verš) nebo řádku titulku. Celková cena zakázky zpravidla sestává z několika položek. Základ částky tvoří násobek jednotkové ceny (ceny za kalkulační jednotku) a objemu cílového textu vyjádřeného v kalkulačních jednotkách, tedy normostranách. K tomu mohou přistoupit ještě další položky, jako např. platba za korekturu rodilým mluvčím nebo expresní překlad, dále příplatek za nestandardní formát výchozího dokumentu, platba za dodání překladu některým z nestandardních způsobů (zásilkovou službou, dovoz do místa určení), případně za záznamové médium (CD/DVD-R). Cena vlastního překladu se dopředu uvádí jako tzv. kvalifikovaný odhad, který vychází z objemu textu ve výchozím jazyce. Kvalifikovaný odhad zohledňuje zákonitosti převodu textu mezi daným výchozím a cílovým jazykem. Konečný objem textu v cílovém jazyce (a tím i cena za překlad) se může lišit v rozmezí 20 % od kvalifikovaného odhadu, na což zákazníky také upozorňujeme. Pokud jde o rozdílné sazby za překlady z cizího jazyka do češtiny a z češtiny do cizího jazyka, tento přístup není naší filosofií. Tvrdíme, že kvalifikovaný překladatel musí ovládat svou mateřštinu stejně dobře jako cizí jazyk a že není zásadní rozdíl ve směru překladu. Tlumočení Cena tlumočnických služeb se odvíjí od jednotkové ceny (k dispozici při zpracování konkrétní poptávky – viz výše) za kalkulační jednotku. Minimální kalkulační jednotkou je 1 tlumočící půlden (TP), tedy doba strávená tlumočníkem v místě (místech) výkonu nepřesahující 4 h včetně přestávek, přesunů a prostojů; u některých typů tlumočení, zejména při výkonech v zahraničí, je minimální kalkulační jednotkou 1 tlumočící den (= 2 TP). V případech, kdy výkon nepřesáhne 2 hodiny, redukuje se základní kalkulační jednotka (1 TP) o 50 %. Kalkulace nad 1 TP (případně nad 1 tlumočící den u výkonů v zahraničí) se provádí v hodinových sazbách odvozených ze sazby za 1 TP příslušného typu tlumočení. K ceně za vlastní výkon se mohou v závislosti na poptávce připočítávat další položky, jako např. pronájem tlumočnické techniky, doprava tlumočníka do místa výkonu, v případě vícedenních akcí je třeba počítat také s náklady na ubytování a stravování tlumočníka. Textové služby Základní kalkulační jednotkou pro překlady je 1 normostrana (NS), definovaná jako 1800 typografických znaků včetně mezer. Některé textové služby (zejména kombinované jako např. redakční práce) se kalkulují v hodinové sazbě. Kalkulační jednotkou u transkriptů AV záznamů je záznamová minuta (ZM). Pro představu, jaké množství psaného textu vzniká přepisem zvukové stopy, se podívejte sem. Kalkulační jednotkou u titulkování audia/videa je řádek textu (RT) = tiskový řádek textu v cílovém dokumentu, odpovídající jednomu řádku titulku, zobrazeném v cílovém souboru v definovaném čase. Hlasové služby Základní kalkulační jednotkou pro hlasové služby je 1 hodina výkonu (HV) = každá započatá hodina práce na realizaci dané položky / hodina strávená v nahrávacím studiu. První hodina se vždy kalkuluje jako celá, následující pak po půlhodinách. V případech, kdy se nahrávají texty přeložené třetí stranou, tedy nikoli Překladatelským a tlumočnickým centrem EUFRAT, je neoddělitelnou součástí zakázky korektura textu rodilým mluvčím.
Zobrazit>
Tlumočení a překlady
LTweb