Etický kodex

Etický kodex Překladatelského a tlumočnického centra EUFRAT – divize EUFRAT Group, s. r. o.

 

Preambule

Překladatelské a tlumočnické centrum EUFRAT – divize EUFRAT Group, s. r. o. (dále PTCE) bylo založeno s cílem poskytovat obecné i korporátní veřejnosti kvalitní, cenově dostupný a flexibilní servis v oblasti překladů, tlumočení a dalších souvisejících služeb.
 
U vědomí toho, že nároky na kvalitu, spolehlivost, odpovědnost a diskrétnost v této oblasti služeb neustále rostou, zavazuje se PTCE přistupovat ke každé zakázce bez ohledu na jejího zadavatele, rozsah, povahu a zamýšlený účel způsobem, který se kromě obecně závazných právních předpisů a Všeobecných obchodních podmínek  PTCE řídí následujícím Etickým kodexem, závazným jak ve vztahu k zákazníkům, tak vůči zaměstnancům, externím pracovníkům a dodavatelům:
 

Část 1 – Etický kodex PTCE

Hlava I
Obecné principy

 1. Prvotním a hlavním imperativem pro veškerou činnost PTCE, jeho zaměstnanců, externích spolupracovníků a dodavatelů je uspokojení požadavků zákazníka. Výjimku z tohoto pravidla tvoří pouze případy, kdy kapacity PTCE nejsou s to požadavkům zákazníka vyhovět, a případy, kdy požadavky zákazníka jsou v rozporu s obecně závaznými právními předpisy, dobrými mravy nebo se zájmy PTCE.
   
 2. PTCE jako celek i jeho jednotliví zaměstnanci, externí spolupracovníci a dodavatelé se vždy v prvé řadě řídí obecně závaznými právními předpisy, nepsanými i psanými etickými normami, vycházejícími z kulturní tradice euroatlantické civilizace při současném respektování kulturních odlišností jiných civilizačních okruhů, z nichž se mohou zákazníci, zaměstnanci, externí pracovníci a dodavatelé PTCE rekrutovat.
   
 3. V chápání toho, co je etické a co nikoli, se může vyskytnout jistá šedá zóna, neboť mezi ultraliberálním pojetím v duchu hesla „co není zakázáno, je povoleno“ a striktním chápáním etiky ve smyslu „co poškozuje jedince, poškozuje celek“, existuje značné rozpětí. Na pomoc při řešení takových situací, kdy volba mezi ‘etickým’ a ‘neetickým’ není jednoduchá, byl sestaven tento Etický kodex. Jsme si vědomi, že nemůže postihnout veškeré potenciální problematické situace; proto je jeho součástí také schéma systému pomoci a konzultační služby pro případ nutnosti řešení situace tímto Etickým kodexem neošetřené.
   
 4. Obecná označení fyzických či právnických osob (překladatel, tlumočník, zákazník atd.) a související zájmena se v tomto dokumentu uvádějí v mužském rodě. To nijak neimplikuje omezení výkonu uvedených činností nebo zastoupení uváděných osob z genderového hlediska.

Hlava II
Role PTCE jako dodavatele překladatelských, tlumočnických a dalších souvisejících služeb

 1. PTCE nefunguje jako mezičlánek mezi někým, kdo službu poskytuje a někým, kdo ji potřebuje. Nejsme agentura, která žije z toho, že vybírá poplatky za to, že zákazníkovi sdělí telefon na překladatele/tlumočníka. Vlastní překlad či výkon tlumočníka je pouze jedním krokem na cestě od první poptávky až k účetnímu uzavření zakázky a předcházejí mu či jej následují desítky administrativních, logistických a kontrolních úkonů, které nevykonává překladatel/tlumočník sám, ale právě naše centrum. Na základě toho si troufáme tvrdit, že svým organizačním a odborným know-how dodáváme předávanému dílu nezanedbatelnou přidanou hodnotu.
   
 2. Každý překlad, každé tlumočení, každé pořízení zvukového záznamu atd. je jedinečným dílem, na něž nelze ‘narazit’ unifikovanou mašli a tím méně cenovku. Ceník našich služeb je proto pouze orientační, což ovšem neznamená, že nejsme schopni garantovat jasnou, průhlednou a včasnou kalkulaci požadovaných služeb. Každý zákazník bude vědět předtím, než podá závaznou objednávku, jaké jsou parametry kalkulace, na kolik přijde jedna kalkulační jednotka a jaký je kvalifikovaný odhad objemu budoucích prací, vyjádřený v množství kalkulačních jednotek. V případech, kdy v průběhu prací zjistíme, že se konečná cena odchýlí od odhadu o více než 20 %, jednáme se zákazníkem o řešení.
   
 3. Není malých zakázek. Pokud se zavážeme k dodání překladu, jehož rozsah a cenová sazba není pro nás z nejlukrativnějších, a vzápětí se objeví zakázka z opačného okraje ceníku, rozhodně to nijak negativně neovlivní práce na první zakázce. Dodržujeme princip FIFO (first in – first out), kromě případů, kdy je poptán expresní překlad (avšak ani v takovém případě nejsou nijak ohroženy závazné lhůty ostatních prací.
   
 4. Za cokoli ručí PTCE jako celek, za to též ručí u svých jednotlivých zaměstnanců, externích pracovníků a dodavatelů. Ručí-li PTCE zákazníkovi za kvalitu překladu, který mu předává, ručí za tuto kvalitu v odpovídající míře také externí spolupracovník či dodavatel našemu PTCE. Ručí-li PTCE zákazníkům za diskrétnost a mlčenlivost, je tato záruka přenášena také na všechny jednotlivce, kteří přicházejí s informacemi, které lze podle obecně platných právních předpisů považovat za důvěrné.
   
 5. PTCE vždy sleduje, zda se přidělením té či oné zakázky konkrétnímu překladateli/tlumočníku nezakládá možnost střetu zájmů, tedy zda dodavatel není v takovém vztahu k zákazníkovi jako společnosti či některému z jeho pracovníků, zaměstnanců apod., který by mohl potenciálně střet zájmů způsobit nebo vyvolat podezření o jeho vzniku.
   
 6. PTCE přistupuje ke všem zakázkám nestranně, nezaujatě a otevřeně. Vyhrazuje si nicméně právo odmítnout nebo odstoupit od zakázky, která zjevně spadá do výjimky uvedené v bodě 1 Hlavy 1 tohoto Etického kodexu.
   
 7.  PTCE zaručuje všem svým zaměstnancům, externím pracovníkům a dodavatelům profesionální součinnost, asistenci a pomoc při naplňování jejich smluvních závazků vůči PTCE. Dále jim zaručuje spravedlivou a včasnou odměnu za práci, kterou odvedli v rámci svých smluvních závazků vůči PTCE. V neposlední řadě pak PTCE zaručuje svým zaměstnancům, externím pracovníkům a dodavatelům spravedlivý a transparentní postup při přidělování zakázek.

 

Část 2 – Etický kodex překladatele a tlumočníka (zaměstnance/spolupracovníka PTCE)

Hlava III
Stavovská etika a solidarita

 1. Překladatel/tlumočník vždy a za všech okolností jedná v souladu se stavovskou etikou své profese a pokud je členem některého ze stavovských či profesních sdružení, jedná také v souladu s jeho stanovami a etickým kodexem. Pokud by vyvstal výslovný rozpor mezi tímto Etickým kodexem a kodexem jiné instituce, jíž je překladatel/tlumočník členem, řeší tyto rozpory individuálně v součinnosti s poradcem pro etické otázky PTCE. 
   
 2. Překladatel/tlumočník jedná vždy tak, aby nepoškodil obchodní zájmy, občanská a jakákoli další práva koncových zákazníků, a zároveň tak, aby svou činností nebo nečinností nepoškodil zájmy a práva PTCE.
   
 3. Překladatel/tlumočník:
  a)  vždy vystupuje zdvořile, v souladu s etiketou příležitosti, nenápadně, avšak konzistentně a důstojně svému stavu.
  b)  vždy vysvětlí svou úlohu zákazníkovi, pokud je s ním v přímém kontaktu, a v případě tlumočení poučí zákazníka  o  zásadách vedení tlumočeného dialogu.
  c)  nepřipustí, aby cokoli zpochybnilo jeho způsobilost k výkonu jeho práce a před převzetím zakázky, u níž si je vědom nebo připouští možnost střetu zájmů, na takovou skutečnost zadavatele (PTCE) upozorní.
  d)  nepřijímá dary ani platby přímo od zákazníka (kromě případů, kdy by jejich odmítnutí bylo vzhledem ke kulturnímu zázemí zákazníka považováno za nezdvořilé či urážlivé); pokud jsou mu nabízeny, vysvětlí zákazníkovi, že jejich přijetí by znamenalo porušení jeho stavovské integrity.
  e)  dbá na dochvilnost; pokud je zdržení nevyhnutelné, vyrozumí o něm okamžitě jak zákazníka, tak PTCE.
  f)   zpracovává překlady podle svých nejlepších schopností a dovedností, dodržuje lhůty pro předání a snaží se podle svého nejlepšího vědomí a svědomí, aby odevzdával překlady bezvadné, prosté typografických, jazykových i faktických chyb a v dohodnuté podobě (formátování).
  g)  se v přímém kontaktu se zákazníkem zdržuje neprofesionálního či nečestného jednání, např. jednání o odměně nad rámec odměny sjednané s PTCE a zejména dojednávání dalších prací pro zákazníka s vyloučením PTCE.
   
 4. Překladatel/tlumočník ctí principy stavovské solidarity, respektuje a podporuje své kolegy. Sleduje práci svých kolegů, debatuje s nimi o jejich výkonech, kterých se účastnil nebo které měl možnost posoudit, a pokud k nim vznáší kritické připomínky, činí tak diskrétně, zdvořile a s cílem kolegovi pomoci, nikoli jej poškodit nebo snížit jeho sebevědomí. Je si však také vědom své stavovské odpovědnosti za obraz překladatelské a tlumočnické profese v očích veřejnosti, a pokud zjistí, že někdo z kolegů tento obraz soustavně poškozuje, aniž by měl zájem na nápravě, je jeho povinností proti takovému jednání adekvátně zakročit.

Hlava IV
Zachování mlčenlivosti

 1. Překladatel/tlumočník nesmí předat nebo zpřístupnit, ať už za úplatu či bezplatně, informace, které se dozvěděl při realizaci zakázky přidělené PTCE, třetí osobě bez výslovného souhlasu zákazníka, sděleného písemnou formou prostřednictvím PTCE.
   
 2. Výjimku z bodu 1 této hlavy tvoří případy, kdy by mlčenlivost byla v rozporu s obecně závaznými právními předpisy.
   
 3. Všichni zaměstnanci, externí pracovníci a dodavatelé PTCE mají s PTCE podepsáno všeobecné prohlášení o mlčenlivosti. Pokud zákazník vyžaduje pro danou zakázku od PTCE specifické prohlášení o mlčenlivosti, bude tento požadavek přenesen také na překladatele/tlumočníka, kterému bude taková zakázka přidělena.
   
 4. Udělení souhlasu zákazníka podle bodu 1 této hlavy se týká také případů, kdy překladatel/tlumočník hodlá najmout na své náklady subdodavatele pro část či celou přidělenou zakázku.  Rovněž takovýto subdodavatel musí podepsat prohlášení o mlčenlivosti ve vyžadované formě.
   
 5. Překladatel/tlumočník je povinen po předání díla nebo provedení výkonu zajistit bezpečné uložení písemností, datových souborů, audio/video záznamů a dalších souborů informací, které v souvislosti s prací na zakázce vznikly, a na požádání zákazníka prostřednictvím PTCE veškeré nebo specifikované soubory či písemnosti zlikvidovat tak, aby byly pro třetí osobu, která by s nimi náhodou či cíleně přišla do styku, nepoužitelné.
   
 6. Překladatel/tlumočník smí použít ukázky konkrétní zakázky k referenčním účelům pouze na základě výslovného písemného svolení zákazníka prostřednictvím PTCE.
   
 7. Dokumenty převedené do cílového jazyka jsou zákazníkovým vlastnictvím.
   
 8. Závazek mlčenlivosti se vztahuje rovněž na smluvní podmínky práce pro PTCE, dodavatelské sazby, režim zpracování zakázek a všechny další interní informace, které se netýkají zákazníka nebo stran zúčastněných na tlumočeném jednání, ale PTCE. Sdělení interních informací o PTCE třetí osobě, zejména takové, jejíž předmět podnikání je shodný nebo příbuzný s předmětem podnikání PTCE, případně EUFRAT Group, s. r. o., bude považováno za hrubé porušení tohoto Etického kodexu.

Hlava V
Způsobilost k výkonu překladatelských/tlumočnických prací

 1. Překladatel/tlumočník přijímá pouze takové zakázky, které dokáže zpracovat s ohledem na své vzdělání, zkušenosti, specializaci a časové možnosti.
   
 2. Přijetím zakázky překladatel/tlumočník deklaruje svou vůli a schopnost zakázku zpracovat a uzavírá jím s PTCE smluvní vztah. Pokud v průběhu zpracování zakázky překladatel/tlumočník zjistí, že zakázka přesahuje jeho možnosti, okamžitě o takové skutečnosti uvědomí PTCE, čímž od smlouvy odstoupí.  Tím není dotčena jeho smluvní odpovědnost a z ní vyplývající povinnosti zaplatit smluvní pokutu PTCE, pokud taková byla v rámcové smlouvě mezi PTCE a překladatelem/tlumočníkem stanovena.
   
 3. V případě soudem pověřeného tlumočníka (a překladatele) jako průkaz způsobilosti vykonávat úkony příslušející soudním tlumočníkům (a překladatelům) slouží předložení jmenování příslušným soudem při uzavření rámcové smlouvy s PTCE, průběžně kontrolované oproti databázi soudních znalců a tlumočníků vedené při Ministerstvu spravedlnosti ČR. V případě soudních tlumočníků je vhodné předložit kopii pověření zúčastněným stranám tlumočeného jednání, případně zástupci pořadatele jednání, konference apod.
   
 4. Pokud na částech rozsáhlého překladu pracuje více překladatelů, PTCE jednoho z nich po dohodě s ostatními pověří tzv. konsolidací textu, která zaručuje terminologickou, stylistickou a formální konzistentnost celého předávaného textu. Pokud v procesu konsolidace dojde k významným zásahům do textů dodaných jednotlivými překladateli, překladatel pověřený konsolidací o takové skutečnosti vyrozumí jednotlivé překladatele. Pokud dojde k nesouhlasu překladatelů se zásahy překladatele pověřeného konsolidací, konečné rozhodnutí je v kompetenci garanta PTCE pro příslušný jazyk.

Hlava VI
Nestrannost překladatele/tlumočníka

 1. Překladatel/tlumočník při provádění zakázky pro PTCE dodržuje zásady rovného přístupu, nestrannosti, nezaujatosti a neutrality.
   
 2. Překladatel/tlumočník za všech okolností zachovává profesionální odstup. Pokud při zadání zakázky zjistí, že jeho nestrannost by mohla být ohrožena nebo oslabena, informuje o tom neprodleně PTCE, což bude považováno za odstoupení od smlouvy o zakázce bez smluvních sankcí.
   
 3. Překladatel/tlumočník se v kontaktu se zákazníkem musí zdržet jednání nad rámec svých smluvních závazků, ze kterého by mohl mít finanční nebo jiný prospěch. Pokud se takového jednání z jakéhokoli objektivního důvodu zdržet nemůže, je povinen o tom informovat PTCE bez zbytečného prodlení.
   
 4. Překladatel/tlumočník by neměl přijmout zakázku, případně by od již přijaté zakázky měl odstoupit, pokud je zřejmé, že předmět zakázky je v rozporu s překladatelovým/tlumočníkovým přesvědčením, svědomím, vírou nebo se negativně dotýká jeho osobnosti.
   
 5. Překladatel/tlumočník nemůže být volán k odpovědnosti za obsah textu překladu či tlumočení, a to ani v právní, ani v morální rovině. Za obsah projevu, ať písemného či ústního, a za jeho možné následky, nese plnou odpovědnost autor/řečník. Stejně tak nesmí překladatel/tlumočník vystupovat jako odborník v překládané/tlumočené problematice, ani za něj být považován a vyzýván k tomu, aby sděloval k dané problematice své subjektivní postoje nebo názory.
   
 6. Překladatel/tlumočník nesmí o své vůli subjektivně hodnotit cokoli, co bylo řečeno nebo napsáno v rámci jím zpracovávané zakázky, s výjimkou případů, kdy je k tomu vyzván orgány činnými v trestním řízení nebo případů, kdy podává znalecký názor či posudek, pokud je k takové činnosti oprávněn. Toto ustanovení se dále nevztahuje na případy, kdy je předmětem zakázky odborná korektura výchozího textu.

Hlava VII
Přesnost a věrnost překladu/tlumočení

 1. Překladatel/tlumočník je povinen se snažit, aby jeho překlad či tlumočení byly vždy co nejvěrnější originálu; v případě takových kategorií překladů či tlumočení, kde to vyplývá z povahy kategorie (zejm. soudní překlady/tlumočení), je také povinen dbát na co nejvyšší terminologickou přesnost.
   
 2. Tlumočník musí převádět věrně, přesně a úplně vše, co bylo řečeno všemi stranami tlumočeného jednání, včetně poznámek, které mohou být považovány druhou stranou za nevhodné či urážlivé, musí vysvětlit neverbálních narážky, a v neposlední řadě musí převést i to, o čem se domnívá nebo o čem jednoznačně ví, že je nepravdivé.
   
 3. Překladatel nesmí o své vůli změnit, přidat ani vynechat nic z výchozího textu, kromě případů, kdy je mu jako součást zakázky zadána také korektura výchozího textu; v takových případech může práce na překladu začít teprve poté, co je zákazníkem prostřednictvím PTCE vysloven souhlas s korigovaným zněním výchozího textu.
   
 4. V případech, že překladatel objeví ve výchozím textu zjevné jazykové či faktické chyby, porušený tok textu, logické lapsy či protiřečící si pasáže, je povinen na to prostřednictvím PTCE zákazníka upozornit. Další postup v takových případech dohaduje PTCE se zákazníkem a překladatel se dále řídí postupem sděleným mu PTCE.
   
 5. Je věcí stavovské cti tlumočníka, aby v okamžiku, kdy zjistí, že cokoli v předcházejícím nebo probíhajícím tlumočnickém vstupu převedl chybně, neúplně nebo zkresleně, aby okamžitě takové zjištění sdělil zúčastněným stranám a uvedl pochybení na pravou míru. Pokud je mu cokoli z pasáže, kterou má převést, nejasné, musí si vyžádat opakování, parafrázi nebo vysvětlení nejasného místa. Pokud má tlumočník výpadek paměti, který by mohl vyústit v chybné, neúplné či zkreslující přetlumočení, musí si vyžádat strpění a dát najevo, kdy je schopen pokračovat.
   
 6. Tlumočník je povinen kontrolovat, že jeho tlumočnický projev je dobře slyšitelný a srozumitelný pro všechny zúčastněné strany. Kde je to možné a zúčastněné strany souhlasí, může tlumočník před zahájením vlastního jednání provést krátký neformální rozhovor se zúčastněnými stranami a informovat je o tom, jak mohou přispět k hladkému průběhu a dobrému výsledku tlumočeného jednání.

Hlava VIII
Loajalita a odpovědnost překladatele/tlumočníka vůči PTCE

 1. Překladatel/tlumočník realizující zakázku, která mu byla přidělena PTCE, vystupuje a jedná s koncovým zákazníkem a jeho zástupci nikoli sám za sebe, ale jako zaměstnanec/spolupracovník/dodavatel PTCE. Pokud dostane při realizaci zakázky, která mu byla přidělena PTCE, od zákazníka nabídku další spolupráce v oblasti služeb spadajících do nabídkového portfolia PTCE, oznámí zákazníkovi, že takovou nabídku může přijmout pouze jako zaměstnanec/spolupracovník/dodavatel PTCE, a o takové nabídce obratem vyrozumí PTCE. Jakékoli jednání se zákazníkem ve vlastní prospěch, které by se týkalo služeb, poskytovaných jinak PTCE, bude považováno za jednání v rozporu s tímto Etickým kodexem a ke škodě PTCE.  Za neetické v tomto smyslu bude považováno zejména takové jednání, které je v rozporu s ustanoveními Hlavy III, bodu 3), písm. d) a g) tohoto Etického kodexu.
   
 2. Překladatel/tlumočník odpovídá PTCE za kvalitu a další kritéria svého výkonu při realizaci zakázky, která mu byla přidělena PTCE, ať už je vůči PTCE v jakémkoli právně-pracovním vztahu.
   
 3. Pokud překladatel tlumočník není zaměstnancem či výhradním spolupracovníkem či dodavatelem PTCE, nesmí při realizaci zakázky, která mu byla přidělena PTCE, propagovat jakýmkoli způsobem jiné podnikatelské subjekty se stejným či příbuzným předmětem podnikání jako EUFRAT Group, s. r. o., včetně všech jejích organizačních složek (divizí).
   
 4. Překladatel/tlumočník, který si pro realizaci celé zakázky, která mu byla přidělena PTCE, nebo její části najme subdodavatele nebo asistenta/asistenty, odpovídá PTCE za kvalitu a další kritéria výkonu těchto subdodavatelů nebo asistentů. Překladatel/tlumočník dále zodpovídá za to, že veškeré závazky, které pro něho vyplývají z realizace zakázky pro PTCE (včetně tohoto Etického kodexu), se přenášejí v nezbytné míře také na jeho případné subdodavatele a asistenty.

Hlava IX
Profesní růst a zvyšování kvalifikace

 1. Překladatel/tlumočník se podle svých možností snaží o soustavné zvyšování kvalifikace, aby byl schopen reagovat na měnící se jazykovou i mimojazykovou realitu v rámci překládaného/tlumočeného jazyka a své specializace a tím udržovat standardy kvality služeb PTCE.
   
 2. Překladatel/tlumočník usiluje o zvýšení své kvalifikace vyhledáváním a účastí na dostupných formách dalšího vzdělávání ve svém oboru. Dále se snaží udržovat těsný kontakt s jazykem a kulturou, pro které nabízejí kvalifikované překladatelské a tlumočnické služby.
   
 3. Překladatel/tlumočník se podle svých možností účastní vzdělávacích programů, seminářů a konferencí, pořádaných PTCE nebo jinými stavovskými a profesními organizacemi, např. Jednotou českých tlumočníků a překladatelů, Komorou soudních tlumočníků ČR apod.
   
 4. Překladatel/tlumočník podle svých schopností a možností přispívá a sdílí část svého know-how s ostatními překladateli a tlumočníky spolupracujícími s PTCE prostřednictvím aktivní účasti na vzdělávacích akcích pořádaných PTCE a přispíváním do sekce „Pro spolupracovníky“ na webu PTCE (www.prekladytlumoceni.eu).

 

Část 3 – Závěrečná ustanovení

Hlava X
Souběh etických norem

 1. Tento Etický kodex dle nejlepšího vědomí a svědomí PTCE není v rozporu s Etickým kodexem tlumočníka a překladatele, který je součástí Stanov Jednoty tlumočníků a překladatelů.
   
 2. Tento Etický kodex dle nejlepšího vědomí a svědomí PTCE není v rozporu s Kodexem nediskriminujícího podnikatele, vydaným Sdružením obrany spotřebitelů.

Hlava XI
Význam Etického kodexu PTCE

 1. Tento Etický kodex byl přijat jako nástroj k prosazení a upevnění etického jednání všech zaměstnanců, externích pracovníků a dodavatelů PTCE; jako takový se stává součástí firemního image PTCE. Části, které se týkají PTCE jako celku, považujeme za závazné. Závaznost částí, které se týkají našich zaměstnanců, externích pracovníků a dodavatelů, je věcí jejich svědomí a osobního rozhodnutí; svým podpisem však dle našeho chápání deklarují, že se s těmito částmi ztotožňují a že budou podle svého nejlepšího vědomí a svědomí pracovat k jejich naplnění.
   
 2. Etický kodex PTCE nemá právní platnost, avšak jeho podpisem, který je podmínkou spolupráce s PTCE, vyjadřují jeho zaměstnanci, externí pracovníci a dodavatelé ochotu a vůli podílet se na etickém podnikání v oblasti námi nabízených služeb a řídit se pravidly tohoto kodexu.
   
 3. Porušování Etického kodexu ze strany zaměstnanců, externích pracovníků a dodavatelů bude PTCE v intencích relevantních obecně závazných právních předpisů považovat za důvod k ukončení spolupráce s dotyčnou osobou, formálně odpovídajícímu konkrétnímu porušení povinností v pracovně-právním nebo obchodním vztahu.

Hlava XII
Systém pomoci při řešení situací v intencích Etického kodexu PTCE

 1. Kdokoli zjistí nebo podezřívá porušení zásad tohoto Etického kodexu, nechť o tom informuje manažera divize PTCE na aktuálních kontaktech zveřejněných na webu PTCE (http://www.prekladytlumoceni.eu/kontakt).
   
 2. Oznamovatel bude o výsledku šetření po jeho ukončení informován. V případě, že si řešení oznámení vyžádá právní asistenci, budou informace postoupeny spolupracující právní firmě.

Hlava XIII
Platnost Etického kodexu PTCE

 1.  Aktuální znění Etického kodexu PTCE je průběžně podrobováno revizi tak, aby reflektovalo nové skutečnosti, které nastanou v průběhu jeho platnosti. Případné změny budou oznámeny vhodným způsobem.
   
 2. Zaměstnanci, externí pracovníci a dodavatelé PTCE podepisují souhlas s aktuálním zněním Etického kodexu PTCE při vzniku pracovně-právního či obchodního vztahu a následně vždy, když dojde v rámci jeho revize ke změně znění.
   
 3. Signatářem Etického kodexu za PTCE je manažer Překladatelského a tlumočnického centra EUFRAT.

 
V Plzni dne 1. 1. 2016
 

Podpisová doložka pro překladatele/tlumočníky:

Já, níže podepsaný/podepsaná, vyslovuji tímto souhlas s ustanoveními tohoto Etického kodexu Překladatelského a tlumočnického centra EUFRAT – divize EUFRAT Group, s. r. o. Zároveň se zavazuji řídit se jeho ustanoveními, vztahujícími se k činnosti zaměstnanců, externích pracovníků a dodavatelů (uváděnými zejména v Části 2 tohoto Etického kodexu), ve všech aktivitách souvisejících s výkony a dodávkami v rámci zakázek pro PTCE, a jsem si vědom/vědoma možných důsledků jeho porušení, zejména jak je uvedeno v bodě 3 Hlavy XI tohoto Etického kodexu.

Tlumočení a překlady
LTweb