Informace o zpracování osobních údajů - uchazeči a zaměstnanci

Informace o zpracovávání osobních údajů

zaměstnanců, uchazečů o zaměstnání a členů orgánu správce

 

V souladu s ust. článku 13 a 14 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR“) tímto společnost EUFRAT Group, s.r.o., IČO: 27961281, se sídlem Plzeň - Východní předměstí, Pallova 42/8, PSČ 30112, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 18780 (dále jen „správce“ nebo „zaměstnavatel“) informuje uchazeče o zaměstnání/výkon funkce člena orgánu správce, stávající zaměstnance/členy orgánu správce a bývalé zaměstnance/členy orgánu správce (dále společně jako „subjekt údajů“) o zpracovávání osobních údajů, které o sobě subjekt údajů poskytnul správci.

 

I.

Základní ustanovení

Společnost EUFRAT Group, s.r.o., tj. správce, je správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 GDPR.

Kontaktní údaje správce: adresa: Pallova 42/8, 301 12 Plzeň; email: eufrat@eufrat.cz     telefon: +420 606 665 766

Osobními údaji se ve smyslu ust. článku 4 odst. 1 GDPR rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

Správce zpracovává osobní údaje, které mu subjekt údajů poskytl nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění pracovní smlouvy od subjektu údajů. Správce dále zpracovává osobní údaje o subjektu údajů, které zjistil z veřejně přístupných registrů (např. veřejné rejstříky právnických a fyzických osob, živnostenský rejstřík, insolvenční rejstřík, centrální evidence exekucí) a to v rozsahu: jméno, příjmení, IČO, sídlo, živnostenská oprávnění, vedené exekuce proti subjektu údajů, vedené insolvenční řízení subjektu údajů, výkon funkce v orgánech právnických osob.

Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách.

Pro vyloučení pochybností se dále v textu pracovní smlouvou rozumí pracovní smlouva a smlouva o výkonu funkce; pracovním poměrem se rozumí i výkon funkce člena orgánu správce (funkční období); označením zaměstnanec se rozumí i člen orgánu správce a označením uchazeč o zaměstnání se rozumí i uchazeč o výkon funkce člena orgánu správce.

II.

Důvod, účel a doba zpracování osobních údajů

Správce zpracovává osobní údaje zaměstnanců a bývalých zaměstnanců za následujícími účely:

splnění právních povinností, které se na správce jako zaměstnavatele a obchodní společnost s volenými orgány vztahují a které vyplývají zejména ze zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, daňových předpisů a předpisů upravujících vedení účetnictví

právní důvod ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR

poskytnutí osobních údajů za tímto účelem je nutným požadavkem pro uzavření a plnění pracovní smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné pracovní smlouvu uzavřít

po dobu trvání pracovního poměru a po jeho skončení po dobu stanovenou právními předpisy (např. mzdové listy nebo účetní záznamy o údajích potřebných pro účely důchodového pojištění po dobu 30 let následujících po roce, kterého se týkají)

splnění pracovní smlouvy a výkon práv a povinností zaměstnavatele vyplývající z pracovní smlouvy

právní důvod ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR;

poskytnutí osobních údajů za tímto účelem je nutným požadavkem pro uzavření a plnění pracovní smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné pracovní smlouvu uzavřít

po dobu trvání pracovního poměru

oprávněný zájem správce mít možnost vymáhat a uplatňovat majetková práva a nároky z uzavřené pracovní smlouvy vůči zaměstnanci nebo bývalému zaměstnanci

právní důvod ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR

poskytnutí osobních údajů za tímto účelem je nutným požadavkem pro uzavření a plnění pracovní smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné pracovní smlouvu uzavřít.

po dobu trvání pracovního poměru a po jeho skončení po dobu 10 let, tj. po dobu objektivní promlčecí lhůty pro promlčení majetkového práva dle ust. § 629 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Správce zpracovává osobní údaje uchazečů o zaměstnání za následujícími účely:

realizace a organizace výběrového řízení (nábor zaměstnanců) na pracovní místo/funkci člena orgánu správce poptávané uchazečem o zaměstnání u správce a případné uzavření pracovní smlouvy

provedení opatření, které je třeba přijmout před případným uzavřením pracovní smlouvy na základě žádosti uchazeče o zaměstnání (pracovní nabídka či poptávka) ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR

poskytnutí osobních údajů za tímto účelem je nutným požadavkem pro účast ve výběrovém řízení, bez poskytnutí osobních údajů není možná účast ve výběrovém řízení

po dobu trvání výběrového řízení, tj. od okamžiku poskytnutí osobních údajů uchazečem o zaměstnání do sdělení informace o jeho přijetí nebo nepřijetí do pracovního poměru

splnění právních povinností, které se na správce jako zaměstnavatele vztahují a které vyplývají zejména ze zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, a zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích,

právní důvod ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR

poskytnutí osobních údajů za tímto účelem je nutným požadavkem pro účast ve výběrovém řízení, bez poskytnutí osobních údajů není možná účast ve výběrovém řízení

po dobu trvání výběrového řízení, tj. od okamžiku poskytnutí osobních údajů uchazečem o zaměstnání do sdělení informace o jeho přijetí nebo nepřijetí do pracovního poměru

oprávněný zájem správce zařadit neúspěšného uchazeče o zaměstnání do interní evidence uchazečů o zaměstnání vedenou správcem pro případ budoucího oslovení neúspěšného uchazeče správcem s volnou pracovní nabídkou/nabídkou funkce člena orgánu správce

právní důvod ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR

poskytnutí osobních údajů za účelem zařazení neúspěšného uchazeče o zaměstnání do interní evidence správce není nutným požadavkem pro účast ve výběrovém řízení

po dobu 2 let po skončení (vyřazení uchazeče o zaměstnání) výběrového řízení

Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.

Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

 

III.

Příjemci osobních údajů

Příjemci osobních údajů jsou správce a jeho oprávnění zaměstnanci. Kromě těchto osob mohou být osobní údaje zpřístupněny pouze subjektům oprávněným dle zvláštních právních předpisů (např. orgánům činným v trestním řízení, ČSSZ, zdravotní pojišťovny, apod.) a osobám v pozici zpracovatelů osobních údajů činných pro správce. Aktuální seznam zpracovatelů správce poskytne subjektu údajů na jeho žádost.

Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

 

IV.

Práva subjektů údajů

Za podmínek stanovených v GDPR má subjekt údajů tato práva:

právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,

právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.

právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.

právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a

právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.

Subjekt údajů může uplatnit svá práva dle odst. 1 tohoto článku u správce prostřednictvím formuláře „Žádost – uplatnění práv subjektu údajů“, který je volně dostupný v tištěné podobě v sídle správce a v elektronické podobě na webovém odkazu _____.

Dále má subjekt údajů právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha, v případě, že se domnívá, že bylo porušeno jeho právo na ochranu osobních údajů.

 

V.

Podmínky zabezpečení osobních údajů

Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

 

V Plzni dne 25.5.2018

O nás
LTweb