Informace o zpracování osobních údajů - kamerový systém

Informace o zpracovávání osobních údajů

získaných prostřednictvím kamerového systému se záznamem

V souladu s ust. článku 14 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR“) tímto společnost EUFRAT Group, s.r.o., IČO: 27961281, se sídlem Plzeň - Východní předměstí, Pallova 42/8, PSČ 30112, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 18780 (dále jen „správce“) informuje všechny osoby (zejména zaměstnanci, návštěvy, zákazníci, obchodní partneři, poštovní doručovatelé, příslušníci integrovaného záchranného systému apod.), které se nacházely, nacházejí nebo budou nacházet v místě zpracování, jak je definováno v ust. článku I. odst. 5 těchto informací (tyto osoby dále společně jako „subjekt údajů“) o zpracovávání osobních údajů získaných prostřednictvím kamerového systému se záznamem, které o subjektů údajů správce zpracovává.

I.

Základní ustanovení

Společnost EUFRAT Group, s.r.o., tj. správce, je správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 GDPR.

Kontaktní údaje správce jsou

adresa: Pallova 42/8, 301 12 Plzeň

email: eufrat@eufrat.cz

telefon: +420 606 665 766 

Osobními údaji se ve smyslu ust. článku 4 odst. 1 GDPR rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

Místem zpracování osobních údajů subjektů údajů jsou sídlo správce, Pallova 42/8, 301 12 Plzeň (dále jen „místo zpracování“). Kamerovým systémem, sestávajícím z celkem 20 kamer, jsou v místě zpracování snímány venkovní i vnitřní prostory podle následujícího přehledu:

BUDOVA A (centrála Plzeň, Pallova 8)
1. NP

1    před hlavním vchodem
2. NP
1    recepce
1    chodba před recepcí
1    chodba před učebnami

BUDOVA B (centrála Plzeň, Pallova 8)
1. NP

1    před hlavním vchodem
1    chodba pod schodištěm do 2. NP
1    chodba u kuchyňky
1    kuchyňka
2    prostor u kopírky
1    lektorská místnost
1    chodba před kancelářemi
2. NP
1    chodba u kuchyňky
1    učebna Tokio

BUDOVA C (centrála Plzeň, Pallova 8)
1. NP

1    1 x chodba před kanceláří

BUDOVA D (pobočka Plzeň-Černice, Vltavínová 1)
1. NP

1    prostor u kopírky
1    chodba před učebnami
1    učebna Oslo
1    učebna Stockholm
1    učebna Helsinky

Správce pomocí kamerového systému zpracovává tyto osobní údaje: podoba, pohyb, přítomnost, jednání a chování subjektu údajů na snímaném místě v konkrétní čas.

Správce je oprávněn tyto informace změnit. Novou verzi informací o zpracovávání osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách.

II.

Důvod, účel a doba zpracování osobních údajů

Správce zpracovává osobní údaje subjektu údajů z důvodu oprávněného zájmu správce (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR) za účelem ochrany majetku a bezpečnosti správce a subjektů údajů.

Kamerový systém funguje nepřetržitě. Obrazové záznamy jsou uchovávány po nezbytně nutnou dobu, a to maximálně po dobu 72 hodin, kdy jsou následně automaticky přepsány novým záznamem.

Kamerové systémy jsou navrženy tak, aby neohrožovaly důstojnost a volný pohyb osob, které se nacházejí v místě zpracování. Kamerami nejsou zásadně snímány prostory, kde by mohlo být nepřiměřeně zasahováno do soukromého a osobního života subjektů údajů, zejména sociální zařízení, šatny pro zaměstnance, jakož i další prostory, jejichž monitorování není nezbytné pro naplnění účelu zpracování osobních údajů.

Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.

III.

Příjemci osobních údajů

Příjemci osobních údajů jsou správce a jeho oprávnění zaměstnanci. Kromě těchto osob mohou být osobní údaje zpřístupněny pouze subjektům oprávněným dle zvláštních právních předpisů (např. orgánům činným v trestním řízení, apod.) a osobám v pozici zpracovatelů osobních údajů činných pro správce. Aktuální seznam zpracovatelů správce poskytne subjektu údajů na jeho žádost.

Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

IV.

Práva subjektů údajů

Za podmínek stanovených v GDPR má subjekt údajů tato práva:

právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,

právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.

právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.

právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a

právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.

Subjekt údajů může uplatnit svá práva dle odst. 1 tohoto článku u správce prostřednictvím formuláře „Žádost – uplatnění práv subjektu údajů“, který je volně dostupný v tištěné podobě v sídle správce a v elektronické podobě na webovém odkazu https://www.eufrat.cz/o-nas/ochrana-osobnich-udaju/zadost-uplatneni-prav-subjektu-udaju/.

Dále má subjekt údajů právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha, v případě, že se domnívá, že bylo porušeno jeho právo na ochranu osobních údajů.

V.

Podmínky zabezpečení osobních údajů

Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

 

V Plzni dne 25.5.2018

O nás
LTweb