Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky společnosti EUFRAT Group, s. r. o., platné od 10. 10. 2020

 

I. Základní ustanovení

I.1        Všeobecné obchodní podmínky tvoří nedílnou součást smlouvy mezi objednavatelem kurzu, jakožto kupujícím, a EUFRAT Group, s. r. o., jakožto prodávajícím. Smlouva mezi oběma stranami vzniká na základě objednávky služeb. Ujednané podmínky smluvního vztahu lze měnit nebo zrušit pouze výslovným ujednáním obou smluvních stran a na základě podmínek uvedených v těchto všeobecných obchodních podmínkách.

I.2        Tyto všeobecné obchodní podmínky upravují vztahy mezi smluvními stranami kupní smlouvy, kdy na jedné straně je obchodní společnost EUFRAT Group, s. r. o., IČ 27961281, se sídlem Plzeň – Východní předměstí, Pallova 42/8, PSČ 301 12, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni v oddíle C, vložka 18780, jakožto prodávající, a na straně druhé je kupující.

I.3        Kupujícím je spotřebitel nebo podnikatel.

I.4        Spotřebitelem je každá osoba, která mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s EUFRAT Group, s. r. o. nebo s ní jinak jedná.

I.5        Podnikatelem je ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Za podnikatele je považován mj. pro účely ochrany spotřebitele také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele.

I.6        Kupující podáním/potvrzením objednávky potvrzuje, že se seznámil s těmito všeobecnými obchodními podmínkami, a to ve znění platném a účinném v momentě odeslání objednávky.

I.7        Kopii všeobecných obchodních podmínek obdrží kupující jako přílohu smlouvy. Při uzavíraní smlouvy distančním způsobem obdrží kupující kopii všeobecných obchodních podmínek jako přílohu potvrzení objednávky na zadanou emailovou adresu.

I.8        Předmětem kupní smlouvy uzavřené mezi EUFRAT Group, s. r. o., a kupujícím je výuka kurzů pro veřejnost vypsaných Jazykovou školou EUFRAT, divizí EUFRAT Group, s. r. o., pro příslušné období na základě objednávky (dále jen výuka). Jazykové kurzy jsou rozdělené do několika typů (dle jazyka, úrovně, zaměření, období konání atd.). Charakteristika jednotlivých kurzů je uvedená, tj. veřejně přístupná, na internetových stránkách prodávajícího www.eufrat.cz.

 

II. Sdělení před uzavřením smlouvy

II.1       V souladu s ustanovením § 1820 občanského zákoníku EUFRAT Group, s. r. o. sděluje, že:

a) náklady na prostředky komunikace na dálku se neliší od základní sazby (v případě internetového i telefonického připojení dle podmínek operátora kupujícího si EUFRAT Group, s. r. o., neúčtuje žádné další poplatky);

b) požaduje úhradu kupní ceny před poskytnutím samotného plnění;

c) ceny služeb a způsoby platby jsou uvedeny a veřejně přístupné na internetových stránkách prodávajícího www.eufrat.cz, přičemž ceny jsou uváděny včetně DPH a včetně veškerých poplatků stanovených zákonem;

d) v případě, že kupujícím je spotřebitel a smlouva je uzavírána distančním způsobem, tedy prostřednictvím zařízení umožňujícího komunikaci na dálku (např. internet nebo telefon), má takový kupující právo od smlouvy odstoupit ve lhůtě čtrnácti dnů ode dne uzavření smlouvy. Odstoupení od smlouvy je spotřebitel povinen zaslat e-mailem na adresu eufrat@eufrat.cz. Spotřebitel však nemůže od smlouvy odstoupit v případě, že prodávající splnil služby, jež jsou předmětem smlouvy, s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy.

e) spotřebitel má povinnost uhradit poměrnou část ceny v případě odstoupení od smlouvy, jejímž předmětem je poskytování služeb a jejichž plnění již začalo,

f) v případě, že spotřebitel má stížnost, může tuto uplatnit písemně, zasláním na adresu sídla prodávajícího či na e-mailovou adresu eufrat@eufrat.cz.

 

III. Smlouva

III.1      K uzavření smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím dochází buď podpisem písemné objednávky služby v sídle kupujícího, nebo objednávkou učiněnou na internetových stránkách prodávajícího www.eufrat.cz, a to tak, že požadovanou službu (vybraný jazykový kurz) vloží do košíku a potvrdí objednávku, přičemž kupní smlouva je uzavřena odesláním této objednávky. Než kupující závazně potvrdí objednávku, má právo měnit požadovanou službu a způsob úhrady, jakož i zkontrolovat všechny údaje, které do objednávky vložil. Po závazném potvrzení objednávky není možné údaje, zejména pak údaje o kupujícím, v zakázkovém listě ani následně vystavených daňových dokladech měnit. Uzavření smlouvy prostřednictvím internetu prodávající neprodleně potvrdí kupujícímu informativním e-mailem na kupujícím zadaný e-mail. Přílohou tohoto potvrzení je aktuální znění všeobecných obchodních podmínek.

III.2      EUFRAT Group, s. r. o. se zavazuje ke splnění uveřejněných podmínek výuky především co do termínu a rozsahu výuky, ceny, kvality plnění a lektorského zajištění. Konkrétní podmínky jsou zveřejněny na internetové adrese www.eufrat.cz v seznamu kurzů. Kupující je povinen převzít objednanou výuku a řádně a včas za ni zaplatit. Kurzovné musí být uhrazeno do doby splatnosti uvedené v zálohovém listě a zároveň ještě před nástupem do kurzu.

III.3      V době státních svátků výuka neprobíhá, tato doba není započítána do ceny kurzu (dále jen kurzovné). Pro případ, že výuku nebude možno ze závažných důvodů zajistit, je EUFRAT Group, s. r. o., oprávněna zvolit náhradní způsob zajištění výuky. Kupující bude na tuto skutečnost předem upozorněn. EUFRAT Group, s. r. o., si vyhrazuje právo zrušit kurz z důvodu nenaplnění minimální kapacity kurzu. EUFRAT Group, s. r. o. je povinna o tomto faktu informovat kupujícího nejpozději den před zahájením kurzu. Jazyková škola EUFRAT, divize EUFRAT Group, s. r. o., je povinna nabídnout kupujícímu náhradní řešení (možnost navštěvovat jiný kurz, převedení kurzovného na individuální výuku nebo vrácení kurzovného). Kurzovné je v tomto případě vratné v plné výši.

III.4      V případě, že z důvodu opatření, nouzového stavu, nařízení nebo jiného právně závazného právního aktu vydaného vládou České republiky nebo jiným správním orgánem, nebo z důvodu karantény lektora jazykového kurzu nebude možné uskutečnit prezenční výuku v rámci objednaného kurzu, bude prezenční výuka nahrazena on-line výukou prostřednictvím audiovizuálních komunikačních prostředků na dálku (dále jen „on-line výuka“), jmenovitě prostřednictvím komunikačních platforem, jejichž výčet je uveden na stránkách prodávajícího (https://www.eufrat.cz/jazykove-kurzy/vyuka-online/jak-probihaji-online-lekce/). Uzavřením smlouvy kupující souhlasí s možností náhrady prezenční výuky on-line výukou v uvedených případech a zároveň potvrzuje, že disponuje potřebným elektronickým zařízením, některou z komunikačních platforem uvedených v odkazu v předcházející větě a dostatečným připojením k internetu tak, aby mohla on-line výuka probíhat. O nahrazení prezenční výuky on-line výukou společně s určením termínu on-line výuky vyrozumí EUFRAT Group, s. r. o., kupujícího vždy alespoň 2 kalendářní dny předem, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. V případě nevyužití on-line výuky kupujícím v určeném termínu, kdy on-line výuka dle předchozího vyrozumění ze strany EUFRAT Group, s. r. o., proběhla, nemá kupující nárok na vrácení kurzovného ani jeho části a nemá ani nárok na poskytnutí slevy z kurzovného, případně pokud kupující nezaplatil kurzovné předem, je povinen zaplatit společnosti EUFRAT Group, s. r. o., kurzovné nebo jeho část za proběhlou on-line výuku ve stejné výši, jako kdyby výuka proběhla prezenčně s lektorem.

III.5      Uzavřením smlouvy kupující dále souhlasí s možností pořízení záznamu z probíhající on-line lekce. Záznam bude pořízen výlučně za účelem poskytnutí ostatním kupujícím v rámci stejného kurzu, kteří se konkrétní on-line výuky nemohli zúčastnit.

III.6      Kurzovné zahrnuje příslušný počet výukových lekcí (dle specifikace kurzu), výukové materiály mimo učebnice, využívání pomůcek a vybavení učeben při výuce. Kurzovné je vždy uvedeno včetně příslušné sazby DPH platné v daném období. Některé kurzy jsou osvobozeny od DPH, neboť se jedná o přípravné kurzy na standardizované jazykové zkoušky.

III.7      EUFRAT Group, s. r. o., se zavazuje obstarat pro výuku českého nebo zahraničního lektora dle konkrétní specifikace kurzu; dále se zavazuje, že výuka bude probíhat v určených dnech a časech. Rovněž se zavazuje, že výuka bude probíhat v úrovni, která je uvedena u konkrétního kurzu s přihlédnutím k jazykové úrovni dané skupiny dle uvážení lektora. EUFRAT Group, s. r. o., obstará pro výuku takové lektory, které považuje za kvalitní a kteří jsou dle jejího uvážení schopni výuku kvalitně vést a také dodržet maximální stanovený limit pro počet osob v kurzu. Minimální počet osob v kurzu jsou 3, nestanoví-li prodávající jinak.

 

IV. Odstoupení od smlouvy

IV.1      Kupující má právo od smlouvy odstoupit z jakéhokoli důvodu, avšak nejpozději do 10 dnů před zahájením poskytování služby (tedy před začátkem příslušného jazykového kurzu). Pokud kupující odstoupí od smlouvy 9 až 5 dní před zahájením poskytování služby, bude mu ze strany prodávajícího účtován storno poplatek ve výši 30 % z ceny kurzu, pokud 4 až 2 dny před zahájením poskytování služby, bude mu ze strany prodávajícího účtován storno poplatek ve výši 50 % z ceny kurzu. Pokud kupující odstoupí od smlouvy méně než 1 den před zahájením poskytování služby, bude mu ze strany prodávajícího účtován storno poplatek ve výši 100 % z ceny kurzu. Odstoupení od smlouvy je možné pouze e-mailem na adresu eufrat@eufrat.cz Pokud prodávající neodešle kupujícímu potvrzení o zrušení, znamená to, že jeho e-mail neobdržel.

IV.2      V případě, že je smlouva uzavírána distančním způsobem a kupujícím je spotřebitel, má spotřebitel právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů. Lhůta podle věty první běží ode dne uzavření smlouvy. Odstoupení od smlouvy je spotřebitel povinen zaslat e-mailem na adresu eufrat@eufrat.cz. Spotřebitel však nemůže od smlouvy odstoupit v případě, že prodávající splnil služby, jež jsou předmětem smlouvy, s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy. Spotřebitel má povinnost uhradit poměrnou část ceny v případě, že plnění služby započalo před odstoupením od smlouvy.

 

V. Informace o zpracování osobních údajů

V.1      Společnost EUFRAT Group, s.r.o., IČO: 27961281, se sídlem Plzeň - Východní předměstí, Pallova 42/8, PSČ 30112, tímto informuje o tom, že osobní údaje o fyzických osob, které jí sdělíte anebo které zjistí z veřejně přístupných registrů, bude jako správce zpracovávat v listinné a elektronické podobě pro následující účely a z následujících právních důvodů: jednání o uzavření smlouvy, plnění smlouvy, splnění právních povinností a naplnění jejích oprávněných zájmů, a to po dobu nezbytnou k naplnění těchto účelů. Spolu s námi jsou příjemci osobních údajů zaměstnanci a členové orgánů společnosti a zpracovatelé. Osobní údaje společnost zpracovává výlučně v souladu s právními předpisy (zejm. nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 – „GDPR“). Podrobnosti o podmínkách zpracovávání osobních údajů a právech dotčených fyzických osob naleznete na https://www.eufrat.cz/o-nas/ochrana-osobnich-udaju/

 

VI. Závěrečná ustanovení

VI.1      Pokud tyto obchodní podmínky nestanoví jinak, řídí se právní vztahy mezi smluvními stranami příslušnými ustanovením zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. Jejich součástí je také reklamační řád a platební podmínky.

 

Znění těchto obchodních podmínek je pro smluvní strany závazné.

 


 

Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování individuální výuky Jazykovou školou EUFRAT, divizí společnosti EUFRAT Group, s. r. o., platné od 10. 10. 2020

 

I. Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování individuální výuky tvoří nedílnou součást smlouvy mezi objednavatelem kurzu a EUFRAT Group, s. r. o. Smlouva mezi oběma stranami vzniká na základě objednávky služeb. Ujednané podmínky smluvního vztahu lze měnit nebo zrušit pouze výslovným ujednáním obou smluvních stran a na základě podmínek uvedených v těchto všeobecných obchodních podmínkách.

II. Předmětem plnění je individuální výuka jazyků, poskytovaná Jazykovou školou EUFRAT, divizí EUFRAT Group, s. r. o., v rozsahu, kvalitě a termínech dle individuální dohody uzavřené mezi EUFRAT Group, s. r. o. jakožto dodavatelem a objednavatelem, uzavřené na základě jeho písemné objednávky (dále jen „Dohoda“ nebo „Smlouva“).  

III. EUFRAT Group, s. r. o., se zavazuje ke splnění podmínek výuky stanovených v Dohodě, a to především co do termínu a rozsahu výuky, ceny, kvality plnění a lektorského zajištění.

IV. Objednavatel je povinen převzít objednanou výuku a řádně a včas za ni zaplatit cenu stanovenou v Dohodě. Objednavatel je dále povinen splnit povinnosti stanovené mu Dohodou, zejména zajištění účastníků kurzu, vhodné místnosti pro výuku s tabulí a CD přehrávačem a možnost pořizování fotokopií učebních pomůcek – nestanoví-li Dohoda jinak.

V. Termíny jednotlivých výukových lekcí jsou stanoveny vždy na základě domluvy mezi konkrétním lektorem a objednavatelem dle časových možností lektora a objednavatele a mohou probíhat i v období státních svátků a prázdnin. EUFRAT Group, s. r. o., si vyhrazuje právo nabídnout objednavateli jiný výukový termín a čas, než jaký uvedl v objednávce, pokud tento bude již obsazen a nebude možné na tento termín zajistit příslušného lektora.

VI. Již domluvenou lekci může objednavatel písemně (e-mailem nebo SMS zprávou) zrušit, a to nejméně 24 hodin předem. V případě zrušení v kratší lhůtě než 24 hodin předem bude společností EUFRAT Group, s. r. o., objednavateli fakturována zrušená hodina, a to v plné ceně. Za zrušenou hodinu není poskytována náhrada.

VII. III.4      V případě, že z důvodu opatření, nouzového stavu, nařízení nebo jiného právně závazného právního aktu vydaného vládou České republiky nebo jiným správním orgánem, nebo z důvodu karantény lektora jazykového kurzu nebude možné uskutečnit prezenční výuku v rámci objednaného kurzu, bude prezenční výuka nahrazena on-line výukou prostřednictvím audiovizuálních komunikačních prostředků na dálku (dále jen „on-line výuka“), jmenovitě prostřednictvím komunikačních platforem, jejichž výčet je uveden na stránkách prodávajícího (https://www.eufrat.cz/jazykove-kurzy/vyuka-online/jak-probihaji-online-lekce/). Uzavřením smlouvy kupující souhlasí s možností náhrady prezenční výuky on-line výukou v uvedených případech a zároveň potvrzuje, že disponuje potřebným elektronickým zařízením, některou z komunikačních platforem uvedených v odkazu v předcházející větě a dostatečným připojením k internetu tak, aby mohla on-line výuka probíhat. O nahrazení prezenční výuky on-line výukou společně s určením termínu on-line výuky vyrozumí EUFRAT Group, s. r. o., kupujícího vždy alespoň 2 kalendářní dny předem, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. V případě nevyužití on-line výuky kupujícím v určeném termínu, kdy on-line výuka dle předchozího vyrozumění ze strany EUFRAT Group, s. r. o., proběhla, nemá kupující nárok na vrácení kurzovného ani jeho části a nemá ani nárok na poskytnutí slevy z kurzovného, případně pokud kupující nezaplatil kurzovné předem, je povinen zaplatit společnosti EUFRAT Group, s. r. o., kurzovné nebo jeho část za proběhlou on-line výuku ve stejné výši, jako kdyby výuka proběhla prezenčně s lektorem.

VIII. Uzavřením smlouvy kupující dále souhlasí s možností pořízení záznamu z probíhající on-line lekce. Záznam bude pořízen výlučně za účelem poskytnutí ostatním kupujícím v rámci stejného kurzu, kteří se konkrétní on-line výuky nemohli zúčastnit.

IX. Cena za jednu lekci je stanovena v Dohodě. Tato cena zahrnuje výukové materiály mimo učebnice a využívání pomůcek a vybavení učeben při výuce, koná-li se výuka v prostorách EUFRAT Group, s. r. o. Cena je uvedena vč. DPH. Některé typy individuální výuky jsou osvobozeny od DPH na základě ust. §57 odst. 1, písm. f) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (jedná o přípravné kurzy na standardizované jazykové zkoušky).

X. EUFRAT Group, s. r. o., se zavazuje obstarat pro výuku českého lektora nebo zahraničního lektora dle Dohody. Dále se zavazuje, že výuka bude probíhat v úrovni  uvedené v Dohodě s přihlédnutím k individuální jazykové úrovni objednavatele nebo studenta, pro kterého je výuka určena.  Minimální a maximální počet osob účastnících se individuální výuky (studentů) je uveden v Dohodě.

XI. Dohodu lze ukončit i bez udání důvodu, a to písemně. Výpovědní doba činí 1 měsíc ode dne doručení písemné výpovědi druhé straně. Již domluvené termíny výukových lekcí spadající do období výpovědní doby se uskuteční, nebudou-li zrušeny v souladu s těmito všeobecnými obchodními podmínkami.

XII. EUFRAT Group, s. r. o., je oprávněna vyúčtovat a vyfakturovat cenu poskytnutých služeb (vč. úhrady za lekci zrušenou méně než 24 hodin před dohodnutým termínem) vždy za období ukončeného kalendářního měsíce zpětně. Splatnost ceny činí 14 dní ode dne doručení faktury objednavateli. V případě prodlení s úhradou splatné ceny se objednavatel zavazuje uhradit EUFRAT Group, s.r.o., smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý den prodlení.

XIII. Odchylná ujednání uvedená v Dohodě uzavřené mezi objednavatelem a EUFRAT Group, s. r. o., mají přednost před těmito všeobecnými obchodními podmínkami.

XIV. Vztah mezi EUFRAT Group, s. r. o., a objednavatelem se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, nestanoví-li tyto všeobecné obchodní podmínky nebo Dohoda jinak.

XV.  Společnost EUFRAT Group, s.r.o., IČO: 27961281, se sídlem Plzeň - Východní předměstí, Pallova 42/8, PSČ 30112, tímto informuje o tom, že osobní údaje o fyzických osob, které jí sdělíte anebo které zjistí z veřejně přístupných registrů, bude jako správce zpracovávat v listinné a elektronické podobě pro následující účely a z následujících právních důvodů: jednání o uzavření smlouvy, plnění smlouvy, splnění právních povinností a naplnění jejích oprávněných zájmů, a to po dobu nezbytnou k naplnění těchto účelů. Spolu s námi jsou příjemci osobních údajů zaměstnanci a členové orgánů společnosti a zpracovatelé. Osobní údaje společnost zpracovává výlučně v souladu s právními předpisy (zejm. nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 – „GDPR“). Podrobnosti o podmínkách zpracovávání osobních údajů a právech dotčených fyzických osob naleznete na https://www.eufrat.cz/o-nas/ochrana-osobnich-udaju/

 


Všeobecné obchodní podmínky Překladatelského a tlumočnického centra EUFRAT
– divize EUFRAT Group, s. r. o., platné od 1. 1. 2016

O nás
LTweb