obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky tvoří nedílnou součást smlouvy mezi objednavatelem kurzu a EUFRAT Group, s.r.o. Smlouva mezi oběma stranami vzniká na základě objednávky služeb. Ujednané podmínky smluvního vztahu lze měnit nebo zrušit pouze výslovným ujednáním obou smluvních stran a na základě podmínek uvedených v těchto všeobecných obchodních podmínek.

Předmětem plnění je výuka v kurzu pro veřejnost vypsané jazykovou školou EUFRAT, divize EUFRAT Group, s.r.o., pro příslušné období na základě objednávky (dále jen výuka). Jazykové kurzy jsou rozdělené do několika typů (dle jazyka, úrovně, zaměření, období konání atd.). Charakteristika jednotlivých kurzů je uvedená, tj. veřejně přístupná na internetových stránkách dodavatele www.eufrat.cz.

EUFRAT Group, s.r.o. se zavazuje ke splnění uveřejněných podmínek výuky především co do termínu a rozsahu výuky, ceny, kvality plnění a lektorského zajištění. Konkrétní podmínky jsou zveřejněny na internetové adrese www.eufrat.cz v seznamu kurzů. Objednavatel je povinen převzít objednanou výuku a řádně a včas za ni zaplatit. Kurzovné musí být uhrazeno do doby splatnosti uvedené v zálohovém listě a zároveň ještě před nástupem do kurzu. Zrušení kurzu je možné pouze e-mailem na: eufrat@eufrat.cz a to nejpozději 5 dní před zahájením kurzu. V opačném případě Vám bude účtovaný storno poplatek dle našich obchodních podmínek. Zruší-li odběratel objednávku 5 až 2 dní před objednaným termínem, budou mu účtovány storno poplatky ve výši 50 %. Zruší-li odběratel objednávku méně než 1 den předem či po zahájení kurzu, storno poplatky činí 100 %. Pokud od nás nedostanete potvrzení o zrušení, znamená to, že jsme Váš e-mail neobdrželi. Pokud nebude kurz písemně zrušen, nebo bude zrušen po zahájení kurzu, budeme požadovat úhradu kurzovného v plné výši.

V době státních svátků výuka neprobíhá, tato doba není započítána do ceny kurzu (dále jen kurzovné). Dále neprobíhá výuka dětských kurzů a kurzů pro teenagery (tyto kurzy nejsou rozděleny na trimestry jako kurzy pro dospělé, ale na pololetí) v době školních prázdnin. Kurzy pro dospělé v době školních prázdnin probíhají. Pro případ, že výuku nebude možno ze závažných důvodů zajistit, je EUFRAT Group s.r.o. oprávněna zvolit náhradní způsob zajištění výuky. Objednavatel bude na tuto skutečnost předem upozorněn. EUFRAT Group, s.r.o. si vyhrazuje právo zrušit kurz z důvodu nenaplnění minimální kapacity kurzu (minimální počet jsou 3studenti). EUFRAT Group, s.r.o. je povinna o tomto faktu informovat objednavatele nejpozději den před zahájením kurzu. Jazyková škola EUFRAT, divize EUFRAT Group, s.r.o.,  je povinna nabídnout objednavateli náhradní řešení (možnost navštěvovat jiný kurz, převedení kurzovného na individuální výuku nebo vrácení kurzovného). Kurzovné je v tomto případě vratné v plné výši.

Kurzovné zahrnuje příslušný počet výukových lekcí (dle specifikace kurzu), výukové materiály mimo učebnice, využívání pomůcek a vybavení učeben při výuce. Kurzovné je vždy uvedeno včetně příslušné sazby DPH platné v daném období. Některé kurzy jsou osvobozeny od DPH na základě §57 odst. 1, písm. f, neboť se jedná o přípravné kurzy na standardizované jazykové zkoušky.

EUFRAT Group, s.r.o. se zavazuje obstarat pro výuku českého lektora nebo rodilého mluvčí dle konkrétní specifikace kurzu, také se zavazuje, že výuka bude probíhat v určených dnech a časech. Dále se zavazuje, že výuka bude probíhat v úrovni, která je uvedena u konkrétního kurzu s přihlédnutím k jazykové úrovně dané skupiny dle uvážení lektora. EUFRAT Group, s.r.o. obstará pro výuku takové lektory, které považuje za kvalitní a kteří jsou dle jejího uvážení schopní výuku kvalitně vést a také dodržet maximální stanovený limit pro počet osob v kurzu. Minimální počet osob v kurzu jsou 3, nestanoví-i dodavatel jinak.

Jazykové kurzy

NEVYBRALI JSTE SI Z NAŠÍ NABÍDKY NEBO JEN POTŘEBUJETE PORADIT?

KONTAKTUJTE NÁS:

EUFRAT@EUFRAT.CZ
T +420 606 665 766

LTweb