obchodní podmínky - individuální výuka

Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování individuální výuky tvoří nedílnou součást smlouvy mezi objednavatelem kurzu a EUFRAT Group, s.r.o. Smlouva mezi oběma stranami vzniká na základě objednávky služeb. Ujednané podmínky smluvního vztahu lze měnit nebo zrušit pouze výslovným ujednáním obou smluvních stran a na základě podmínek uvedených v těchto všeobecných obchodních podmínkách.

Předmětem plnění je individuální výuka jazyků, poskytovaná jazykovou školou EUFRAT, divize EUFRAT Group, s.r.o., v rozsahu, kvalitě a termínech dle individuální dohody uzavřené mezi EUFRAT Group, s.r.o. jakožto dodavatelem a objednavatelem, uzavřené na základě jeho písemné objednávky (dále jen „Dohoda“ nebo „Smlouva“).  

EUFRAT Group, s.r.o. se zavazuje ke splnění podmínek výuky stanovených v Dohodě, a to především co do termínu a rozsahu výuky, ceny, kvality plnění a lektorského zajištění.

Objednavatel je povinen převzít objednanou výuku a řádně a včas za ni zaplatit cenu stanovenou v Dohodě. Objednavatel je dále povinen splnit povinnosti stanovené mu Dohodou, zejména zajištění účastníků kurzu, vhodné místnosti pro výuku s tabulí a CD přehrávačem a možnost pořizování fotokopií učebních pomůcek – nestanoví-li Dohoda jinak.

Termíny jednotlivých výukových lekcí jsou stanoveny vždy na základě domluvy mezi konkrétním lektorem a objednavatelem dle časových možností lektora a objednavatele a mohou probíhat i v období státních svátků a prázdnin. EUFRAT Group, s.r.o. si vyhrazuje právo nabídnout objednavateli jiný výukový termín a čas, než jaký uvedl v objednávce, pokud tento bude již obsazen a nebude možné na tento termín zajistit příslušného lektora.

Již domluvenou lekci může objednavatel písemně (e-mailem nebo SMS zprávou) zrušit, a to nejméně 24 hodin předem a to přímo lektorovi. V případě zrušení v kratší lhůtě než 24 hodin předem bude společností EUFRAT Group, s.r.o. objednavateli fakturována zrušená hodina, a to v plné ceně. Za zrušenou hodinu není poskytována náhrada.

Cena za jednu lekci je stanovena v Dohodě. Tato cena zahrnuje výukové materiály mimo učebnice a využívání pomůcek a vybavení učeben při výuce, koná-li se výuka v prostorách EUFRAT Group, s.r.o.. Cena je uvedena vč. DPH. Některé typy individuální výuky jsou osvobozeny od DPH na základě udst. §57 odst. 1, písm. f) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (jedná o přípravné kurzy na standardizované jazykové zkoušky).

EUFRAT Group, s.r.o. se zavazuje obstarat pro výuku českého lektora nebo rodilého mluvčího dle Dohody. Dále se zavazuje, že výuka bude probíhat v úrovni  uvedené v Dohodě s přihlédnutím k individuální jazykové úrovni objednavatele nebo studenta, pro kterého je výuka určena.  Minimální a maximální počet osob účastnících se individuální výuky (studentů) je uveden v Dohodě.

Dohodu lze ukončit i bez udání důvodu, a to písemně. Výpovědní doba činí 1 měsíc ode dne doručení písemné výpovědi druhé straně. Již domluvené termíny výukových lekcí spadající do období výpovědní doby se uskuteční, nebudou-li zrušeny v souladu s těmito všeobecnými obchodními podmínkami.

EUFRAT Group, s.r.o. je oprávněna vyúčtovat a vyfakturovat cenu poskytnutých služeb (vč. úhrady za lekci zrušenou méně než 24 hodin před dohodnutým termínem) vždy za období ukončeného kalendářního měsíce zpětně. Splatnost ceny činí 14 dní ode dne doručení faktury objednavateli. V případě prodlení s úhradou splatné ceny se objednavatel zavazuje uhradit EUFRAT Group, s.r.o. smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý den prodlení.

Odchylná ujednání uvedená v Dohodě uzavřené mezi objednavatelem a EUFRAT Group, s.r.o. má přednost před těmito všeobecnými obchodními podmínkami.

Vztah mezi EUFRAT Group, s.r.o. a objednavatelem se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, nestanoví- li tyto všeobecné obchodní podmínky nebo Dohoda jinak.

Jazykové kurzy

NEVYBRALI JSTE SI Z NAŠÍ NABÍDKY NEBO JEN POTŘEBUJETE PORADIT?

KONTAKTUJTE NÁS:

EUFRAT@EUFRAT.CZ
T +420 606 665 766

LTweb